• 22 PAŹ 20

  Studia na kierunku public management dostarczają wiedzy teoretycznej i praktycznej, dotyczącej istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania jednostek sektora publicznego, społecznego i non-profit.
  Studia rozwijają kompetencje niezbędne do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w jednostkach administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli, organizacjach pozarządowych, wszelkiego typu stowarzyszeniach i fundacjach mających na celu promocję edukacji czy kształtowanie wizerunku danego miasta lub regionu.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty:
  Project management in public administration, information systems in public administration, marketing in public administration, public finance management, management of health care systems, non-profit organization management.

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • specjaliści i kierownicy w jednostkach administracji państwowej i samorządowej,
  • specjaliści i kierownicy w organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach i fundacjach, mających na celu promocję edukacji czy kształtowanie wizerunku danego miasta lub regionu,
  • specjaliści i kierownicy w międzynarodowych organizacjach sektora publicznego, społecznego i non-profit,
  • specjaliści i kierownicy zarządzający jednostkami opieki zdrowotnej.

  Kontynuacja nauki: Studiów trzeciego stopnia, studia podyplomowe

   

  Forma studiów: stacjonarne

  WYDZIAŁ EKONOMII, FINANSÓW I ZARZĄDZANIA – KAMPUS CUKROWA

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  Program kierunku ma charakter modułowy.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

  Kandydaci muszą posiadać znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie w tym języku.


  Dodatkowe informacje:

  Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier. Istnieje również możliwość odbycia staży zagranicznych w ramach programu ERASMUS+.