• 27 STY 21

  Jednostka prowadząca: Instytut Pedagogiki

  Wydział: Wydział Nauk Społecznych

  Informacje o kierunku:

  Cel studiów

  Studia umożliwiają nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki i metodyki pracy nauczyciela psychologa. Nadają kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa.

  W procesie kształtowania koncepcji kształcenia uczestniczyli pracownicy naukowi Instytutu Psychologii i Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Opis kierunku/Program

  Studia umożliwiają nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki i metodyki pracy nauczyciela psychologa.

  Uczestnicy

  Absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia.

  Wykładowcy

  Nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Szczecińskiego

  Organizacja:

  Organizacja nauki

  Zajęcia odbywaja się w piątki i soboty, przeciętnie dwa razy w miesiącu.

  Liczba godzin praktyk: 120 godzin Przewidziane są do realizacji w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

  Czas trwania
  3 semestry
  Warunki zaliczenia

  Uzyskanie wszystkich zaliczeń przewidzianych planem oraz egzamin końcowy.

  Opłaty

  1200,00 zł za jeden semestr

  Rekrutacja:

  REKRUTACJA NA SEMESTR LETNI W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 OD 24 STYCZNIA 2022

  Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK:  https://e-podyplomowe.usz.edu.pl/erekrutacjanew/index.php

  Rekrutacja trwa do 25.02.2022r. Zapraszamy do rejestracji.

  Warunki rekrutacji:

  Po rejestracji w systemie, (dostępny od 24 stycznia) należy dostarczyć wymagane dokumenty osobiście lub pocztą do Sekretariatu Studiów.

  Wymagane dokumenty:

  • podanie/kwestionariusz osobowy kandydata – wydruk z systemu ERK,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczona kserokopia dyplomu,
  • zdjęcie (1 sztuka)
  Kontakt
  kierownik studiów

  dr Marta Komorowska-Pudło

  e-mail: marta.komorowska-pudlo@usz.edu.pl

  sekretariat

  Joanna Szpunar

  tel. 91 444 3370

  e-mail: joanna.szpunar@usz.edu.pl


  Dodatkowe informacje:

  brak