• 11 MAJ 22

  Jednostka prowadząca: Instytut Nauk Prawnych

  Wydział: Wydział Prawa i Administracji

  Informacje o kierunku:

  Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu prawa oświatowego. Ponadto celem studiów jest nabycie lub podnoszenie kwalifikacji osób mających zamiar lub już pracujących w obszarze związanym z oświatą.

  Program studiów podyplomowych obejmuje 22 przedmioty (łącznie 181 godzin zajęć). Uczestnik studiów podyplomowych uzyska wiedzę dotyczącą najważniejszych zagadnień z zakresu prawa oświatowego. Koncepcja studiów oparta jest na połączeniu wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych.

  Uczestnik studiów podyplomowych nabywając, poszerzając albo aktualizując wiedzę z zakresu prawa oświatowego będzie jednocześnie nabywać, poszerzać albo korygować umiejętności związane z praktycznym stosowaniem przekazywanej wiedzy.

  W zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych studia te są komplementarne.

  Program obejmuje moduły tematyczne tak przemyślane, aby zainteresować zarówno osoby pracujące w oświacie, działaczy związków zawodowych, jak również osoby, które dopiero zamierzają podjąć pracę związaną z zarządzaniem oświatą czy też prowadzić własną działalność oświatową.

  Koncepcja kształcenia na studiach podyplomowych Prawa Oświatowego jest zgodna z potrzebami środowiska oświatowego. Prowadzenie studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji jest zgodne ze Strategią Rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Strategią Rozwoju Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Program studiów obejmuje przedmioty:

  • doskonalenie i awans zawodowy nauczycieli
  • dostęp do informacji publicznej
  • elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego
  • etyka zawodu nauczyciela
  • finanse publiczne w oświacie
  • konstytucyjne podstawy prawa oświatowego
  • ochrona danych osobowych
  • prawo administracyjne – zagadnienia wprowadzające
  • struktury i zasady funkcjonowania administracji publicznej i oświatowej
  • technika redagowania aktów wewnętrznych w oświacie
  • źródła prawa oświatowego
  • egzekucja obowiązku szkolnego
  • nadzór pedagogiczny
  • osoby ze szczególnymi potrzebami w prawie oświatowym
  • oświatowe prawo pracy
  • polityka edukacyjna Unii Europejskiej
  • postępowanie administracyjne
  • prawa i obowiązki nauczycieli
  • prawo własności intelektualnej
  • przesłanki prawne odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli
  • zarządzanie i kierowanie w oświacie
  • zarządzanie placówkami oświatowymi jako zadanie samorządu terytorialnego

  Plan studiów przewiduje 181 godzin dydaktycznych oraz 31 punktów ECTS. Praktyki nie są przewidziane w planie studiów. Nie są przewidziane przedmioty do wyboru.

  Organizacja:

  Uczestnicy

  Studia adresowane są do dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych zarówno w sektorze publicznym, jak i niepublicznym, nauczycieli, pracowników organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe, pracowników oświatowej administracji samorządowej, członków związków zawodowych, osób, które chcą wzbogacić swoją wiedzę w dziedzinie prawa oświatowego; prawników, administratywistów.

  Wykładowcy

  Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych pracowników Wydziału Prawa i Administracji oraz specjalistów i praktyków.

  Organizacja nauki

  Zajęcia odbywają się w weekendy, zgodnie z przyjętym harmonogramem studiów, w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji US (ul. G. Narutowicza 17a). W każdym semestrze planowanych jest 8 spotkań. Szczegółowy harmonogram zajęć w semestrze jest podawany słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe.

  Czas trwania: studia trwają 2 semestry.

  Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie zaliczeń oraz złożenie egzaminów przewidzianych programem kształcenia. Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych „Prawo Oświatowe”.

  Opłata: 3.600 zł

  Uwaga! Istnieje możliwość dokonania opłat w ratach.
  Uniwersytet Szczeciński nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

  Rekrutacja:

  Rekrutacja na semestr letni 2022/2023 rozpocznie się 23 stycznia i potrwa do 24 lutego 2023r. ZAPRASZAMY

  Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK:  https://e-podyplomowe.usz.edu.pl/erekrutacjanew/index.php

  Warunki rekrutacji:

  Po rejestracji w systemie, należy dostarczyć wymagane dokumenty.

  Wymagane dokumenty:

  • podanie/kwestionariusz osobowy kandydata – wydruk z systemu ERK,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczona kserokopia dyplomu,
  • zdjęcie (1 sztuka)

  Komplet wymaganych dokumentów należy przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera na adres:

  Uniwersytet Szczeciński
  Wydział Prawa i Administracji
  ul. Narutowicza 17a
  70-240 Szczecin
  z dopiskiem „Studia Podyplomowe Prawo Oświatowe”

  Kontakt

  Kierownik studiów – dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak, prof. US

  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

  ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin

  e-mail: aleksandra.monarcha-matlak@usz.edu.pl

  sekretariat

  Obsługa administracyjno-techniczna – mgr Izabela Sawczuk

  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

  ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin, pok. 4

  email: izabela.sawczuk@usz.edu.pl

  tel. 91 444 28 30


  Dodatkowe informacje:

  brak