• 22 PAŹ 20

  Nowoczesne studia przygotowujące zarówno do pracy w podmiotach leczniczych, jak
  i współpracy z osobami wykonującymi zawody medyczne.
  Studia na kierunku prawo medyczne pozwalają na świadczenie usług doradczych względem podmiotów, które związane są z ochroną praw pacjentów oraz osób wykonujących zawody medyczne.

  Nauczysz się:
  • zakładać i prowadzić działalność leczniczą, uwzględniającą różnorodne formy i możliwości,
  • zdefiniować działalność gospodarczą odnoszącą się do produktów i usług związanych z rynkiem świadczeń zdrowotnych, rynkiem farmaceutycznym i rynkami usług pokrewnych,
  • zasad odpowiedzialności cywilnej i karnej związanej z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych i pokrewnych oraz funkcjonowaniem podmiotów leczniczych,
  • przygotowywać umowy, dokumenty oraz akty wewnętrzne (np. regulaminy, procedury) niezbędne w codziennym funkcjonowaniu podmiotów leczniczych,
  • prowadzić i udostępniać dokumentacje medyczną.

  Przykładowe przedmioty:
  Dokumentacja medyczna, dowody i postępowanie dowodowe z udziałem pacjentów, e-usługi
  w ochronie zdrowia, gospodarka odpadami medycznymi, ochrona danych osobowych
  w ochronie zdrowia, prawo farmaceutyczne, prawo pracy w systemie ochrony zdrowia.

  Kariera i praca

  Założeniem kierunku jest to, że nasi absolwenci:

  • pracują jako członkowie kadry zarządzającej publicznych i niepublicznych podmiotów leczniczych;
  • pracują jako pracownicy podmiotów prywatnych i publicznych świadczących usługi na rzecz uczestników systemu ochrony zdrowia, w tym płatnika, podmiotów świadczących usługi administracyjne i finansowe na rzecz podmiotów leczniczych;
  • prowadzą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług pomocniczych na rzecz uczestników rynku świadczeń zdrowotnych, rynku farmaceutycznego i pokrewnych;
  • pracują jako pracownicy organizacji i instytucji chroniących prawa pacjentów i konsumentów na tych rynkach;
  • pracują w podmiotach prywatnych i publicznych stanowiących składowe polskiego systemu ochrony zdrowia i innych struktur istotnych dla realizacji prawa do ochrony zdrowia.

   

  Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

  WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
  W = 0,5 O + 0,5 Ś,

  gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.


  Dodatkowe informacje:

  Zajęcia na kierunku Prawo medyczne prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra naukowa oraz praktycy, m.in. adwokaci, radcowie prawni, a także specjaliści świadczący usługi na rynku usług zdrowotnych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów na co dzień zajmujących się problematyką prawa medycznego i pokrewnymi zagadnieniami, którzy opierając się na doświadczeniu zawodowym,  łączą pracę naukową z codzienną aktywnością zawodową. Kształcenie oparte jest na programie uwzględniającym rzeczywiste zapotrzebowanie rynku pracy, w szczególności w zakresie potrzeb co do profesjonalnego rozwiązywania skomplikowanych i wieloaspektowych problemów prawnych pojawiających się w systemie ochrony zdrowia.