• 22 PAŹ 20

  Studia przygotowują do pracy w administracji publicznej, podmiotach prywatnych i do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, której istotą jest pozyskiwanie, przetwarzanie informacji, a także ochrona danych uzyskanych w związku z codzienną aktywnością zawodową. Student może zdobyć wiedzę z zakresu: prawa, ekonomii, informatyki i ochrony
  danych w świecie wirtualnym.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • przygotowywania umów i innych dokumentów oraz aktów (np. regulaminów, procedur i polityki),
  • prawidłowego definiowania założeń prawnych działalności gospodarczej odnoszących się do usług informatycznych i innych aktywności w świecie wirtualnym,
  • identyfikowania zachowań nieuczciwych, przestępstw i wykroczeń w internecie, takich jak spamming, patostreaming,
  • ustalania statusu prawnego informacji, rygorów prawnych, w tym danych osobowych, informacji niejawnych,
  • przeprowadzania analizy ryzyka przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych,
  • zasad postępowania w razie naruszeń prywatności i innych dóbr osobistych przez nieuczciwe i bezprawne działania w Internecie oraz nieuprawnione pozyskiwanie informacji.

  Przykładowe przedmioty:
  egzekucja sadowa z dóbr wirtualnych, instrumenty LegalTech, pieniądz elektroniczny, prawo pracy w dobie informatyzacji, podstawy postepowania karnego, prawo bankowe w obrocie elektronicznym, świadczenie usług droga elektroniczna, prawo telekomunikacyjne, Kryminalistyczne problemy przestępczości internetowej, Internet rzeczy, prawo własności intelektualnej w Internecie

  Kariera i praca

  Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie w:
  • podmiotach prywatnych i publicznych prowadzących działalność komercyjną i publiczną w Internecie,
  • podmiotach świadczących usługi informatyczne i przygotowujących programy, systemy czy portale internetowe,
  • organizacjach pozyskujących i przetwarzających informacje;
  • działalnościach gospodarczych, świadczących usługi detektywistyczne i infobrokerskie,
  • organizacjach i instytucjach chroniących użytkowników przed przestępstwami i nieuczciwymi zachowaniami w Internecie,
  • podmiotach prywatnych i publicznych w działach zajmujących się obiegiem i zarządzaniem dokumentami, pozyskujących i przetwarzających informacje, tworzących bazy danych.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • Informacja w sektorze prywatnym
  • Informacja w sektorze publicznym

  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język mniejszości narodowej: białoruski, litewski, ukraiński
  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • filozofia
  • geografia
  • historia
  • informatyka
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów, na co dzień zajmujących się problematyką bezpieczeństwa informacji, a także zasadami jej ochrony i przetwarzania w sposób zgodny z przepisami. Prowadzący zajęcia, opierając się na doświadczeniu zawodowym, łączą pracę naukową z codzienną aktywnością zawodową. Kształcenie oparte jest na programie uwzględniającym rzeczywiste zapotrzebowanie rynku pracy, w szczególności w zakresie tworzących się nowych zawodów związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji.