• 22 PAŹ 20

  Praca socjalna to kierunek dla ludzi z pasją wspierania innym. Pozwala poznać drugiego człowieka, jego potrzeby i tkwiący w nim potencjał. Uczy, jak profesjonalnie pomagać człowiekowi, rodzinie, grupom i zbiorowościom społecznym w trudnych sytuacjach życiowych. Przygotowuje do aktywności zawodowej w obszarze pomocy społecznej i instytucji współpracujących. Studenci uczą się wsparcia prawidłowego rozwoju człowieka w różnych obszarach jego aktywności , jak i zaburzeń jego rozwoju oraz o strategiach interwencji kryzysowej. Co roku absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie w instytucjach pomocy społecznej i systemu wsparcia społecznego. Podejmują pracę w instytucjach i organizacjach państwowych, samorządowych oraz pozarządowych.

  Nauczysz się:

  • dokonywać diagnozy sytuacji i zjawisk społecznych,
  • stosować metody, techniki i narzędzia interwencji socjalnej,
  • opracowywać i wdrażać programy wspomagania socjalnego, aby skutecznie wspierać rozwój drugiego człowieka.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty:
  praca socjalna z rodziną, patologie i problemy społeczne, animacja społeczności lokalnej, organizacja działań pomocowych, strategie interwencji kryzysowej, mediacje rodzinne, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, metody aktywizacji osób starszych, profilaktyka społecznego wykluczenia.

  Nasi absolwenci pracują m.in. w:

  • ośrodkach pomocy społecznej,
  • regionalnych ośrodkach polityki społecznej,
  • powiatowych centrach pomocy rodzinie,
  • placówkach opiekuńczo- wychowawczych,
  • domach pomocy społecznej,
  • jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,
  • ośrodkach wsparcia,
  • ośrodkach interwencji kryzysowej,
  • centrach usług społecznych,
  • placówkach dla osób bezdomnych i uzależnionych,
  • zakładach karnych,
  • ośrodkach dla uchodźców,
  • organizacjach pozarządowych.

  Kontynuacja nauki: kierunek praca socjalna II stopnia umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych na poziomie ogólnoakademickim  na Uniwersytecie Szczecińskim. Wówczas absolwent II stopnia może kontynuować studia na III stopniu (studia doktoranckie) oraz podyplomowych w zakresie subdyscyplin pedagogiki.

   

  Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

  WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Celem praktyk jest zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz instytucji współpracujących z nimi w zakresie pomocy i pracy socjalnej na rzecz osób wymagających wsparcia.