• 27 STY 21

  Jednostka prowadząca: Instytut Pedagogiki

  Wydział: Wydział Nauk Społecznych

  Informacje o kierunku:

  Cel studiów

  Ukończenie studiów powala na zdobycie kwalifikacji do pracy w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych (nie będących specjalnymi) na stanowisku nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie edukacji włączającej, nauczyciela edukacji włączającej, nauczyciela współorganizującego edukację w grupach zróżnicowanych, nauczyciela uczniów objętych indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym oraz indywidualnym nauczaniem.

  Wymienione kwalifikacje uprawniają do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi ( zróżnicowanymi) potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w tym: z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością wzroku oraz słuchu, z przewlekłą chorobą, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością sprzężoną, z uczniami niedostosowanymi społecznie lub zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z osobami z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi, z osobami potrzebującymi wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz z dziećmi  szczególnie uzdolnionymi.

  Opis kierunku/Program

  Sfinalizowanie studiów umożliwia zdobycie kwalifikacji umożliwiających zatrudnienie w:

  a) przedszkolach, szkołach podstawowych lub innych placówkach oświatowych nie będących specjalnymi,

  b) Specjalistycznych Centrach Wsparcia Edukacji Włączającej,

  c) placówkach specjalistycznego poradnictwa (specjalistycznych poradniach, w tym poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach psychoterapeutycznych),

  d) Centrach Pomocy Dziecku i Rodzinie,

  e)  ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych,

  f) ośrodkach terapeutycznych i rehabilitacyjnych, 

  g) ośrodkach wsparcia społecznego (np. miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej),

  h) placówkach wsparcia dziennego dla dzieci, młodzieży (świetlice środowiskowe i terapeutyczne, kluby, ośrodki socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze),

  i) stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach pozarządowych, mediach itp., realizujących programy edukacyjne, w tym na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

  Po ukończeniu studiów:

  -słuchacze, którzy są pedagogami i posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, uzyskają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, specjalność edukacja włączająca,

  -słuchacze, którzy posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej uzyskają dodatkowe kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej to jest edukacji włączającej.

   

  Słuchaczami studiów mogą być:

  Osoby, które ukończyły studia I lub II stopnia i posiadają przygotowanie pedagogiczne.

  Wykładowcy

  Pracownicy Instytutu Pedagogiki US oraz profesjonaliści ze szkół i placówek dla dzieci i uczniów ze specjalnymi ( zróżnicowanymi) potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi z województwa zachodniopomorskiego.

  Organizacja:

  Organizacja nauki

  Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie lub raz w miesiącu w soboty (9.00 – 18.00) i niedziele (9.00-15.00).

  Czas trwania
  3 semestry,

  Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

  – obecność i aktywne uczestnictwo na zajęciach,

  – zaliczenie trzech semestrów w oparciu o zaliczenia i egzaminy z przedmiotów objętych programem studiów (oceny według wymagań prowadzących zajęcia).

  – spełnienie wymagań dotyczących praktyki pedagogicznej określonych na początku studiów.

  Opłaty

  4500 zł (1500 zł za semestr – możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na raty – max 4)

  Rekrutacja:

  Studia podyplomowe będą uruchomione od semestru letniego r.a. 2023 r.

  Osoby zainteresowane rekrutacją na studia podyplomowe zapraszamy do kontaktu.

  Warunki rekrutacji:

  Należy dostarczyć wymagane dokumenty osobiście: 

  Wydział Nauk Społecznych

  ul. Krakowska 71-79, pok. 171

  Wymagane dokumenty:

  • podanie/kwestionariusz osobowy kandydata – do podpisu w sekretariacie studiów
  • odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczona kserokopia dyplomu,
  • zdjęcie (1 sztuka)
   
  Kontakt:
   
  Obsługa administracyjna: 
  Urszula Hładyszewska 
  tel. 91 444 32 34
  e-mail: urszula.hladyszewska@usz.edu.pl
   
  Kierowniczka studiów: 
  prof. dr hab. Teresa Żółkowska

   

  tel. kontaktowy: 603 781 731

  e- mail: teresa.zolkowska@usz.edu.pl


  Dodatkowe informacje:

  brak