• 27 STY 21

  Jednostka prowadząca: Instytut Pedagogiki

  Wydział: Wydział Nauk Społecznych

  Informacje o kierunku:

  Cel studiów

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kwalifikacje do pracy edukacyjno-terapeutycznej z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym: z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, z przewlekłą chorobą, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z niepełnosprawnością sprzężoną, a ponadto z osobami niedostosowanymi społecznie lub zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

  Opis kierunku/Program

  Uzyskiwane uprawnienia/kwalifikacje/specjalność w ramach studiów podyplomowych:

  Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy jako nauczyciel: specjalista- pedagog specjalny i wspomagający w przedszkolu, szkole i placówce ogólnodostępnej oraz integracyjnej; do pracy z osobami objętymi indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym oraz indywidualnym nauczaniem; rewalidacji indywidualnej w przedszkolu, szkole i placówce oraz prowadzenia zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole oraz placówce.

  Uczestnicy

  Słuchaczami studiów mogą być:

  Osoby, które ukończyły studia I lub II stopnia i posiadają przygotowanie pedagogiczne

  Wykładowcy

  Pracownicy Instytutu Pedagogiki oraz profesjonaliści ze szkół i placówek dla osób niepełnosprawnych z województwa zachodniopomorskiego

  Organizacja:

  Organizacja nauki

  Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie lub raz w miesiącu w soboty (9.00 – 18.00) i niedziele (9.00-15.00).

  Czas trwania
  3 semestry
  Warunki zaliczenia

  Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

  – obecność i aktywne uczestnictwo na zajęciach

  – zaliczenie trzech semestrów w oparciu o zaliczenia i egzaminy z przedmiotów objętych programem studiów (oceny według wymagań prowadzących zajęcia). Poświadczeniem zaliczeń są wpisy w Karcie Słuchacza, którą każdy zainteresowany zobowiązany jest złożyć u kierownika studiów po zakończeniu wszystkich zajęć w ramach edycji,

  – spełnienie wymagań dotyczących praktyki pedagogicznej określonych na początku studiów.

  Opłaty

  4350 zł (1450 zł za semestr – możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na raty – max 4)

  Rekrutacja:

  REKRUTACJA NA SEMESTR LETNI W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 OD 24 STYCZNIA 2022

  Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK:  https://e-podyplomowe.usz.edu.pl/erekrutacjanew/index.php

  Rekrutacja trwa do 25.02.2022r. Zapraszamy do rejestracji.

  Warunki rekrutacji:

  Po rejestracji w systemie, (dostępny od 24 stycznia) należy przesłać wymagane dokumenty pocztą do Sekretariatu Studiów.

  Wymagane dokumenty:

  • podanie/kwestionariusz osobowy kandydata – wydruk z systemu ERK,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczona kserokopia dyplomu,
  • zdjęcie (1 sztuka)

  Dokumenty należy przesłać pocztą:

  Wydział Nauk Społecznych

  ul. Krakowska 71-79

  71-004 Szczecin

  dopisek “studia podyplomowe”

  Kontakt
  kierownik studiów

  dr hab. Teresa Żółkowska, prof US

  tel. kontaktowy: 603 781 731

  e- mail: t.logos@wp.pl

  sekretariat

  Anna Marczuk Strawa

  tel: 91 4443356,

  anna.marczuk-strawa@usz.edu.pl


  Dodatkowe informacje:

  brak