• 27 STY 21

  Jednostka prowadząca: Instytut Pedagogiki

  Wydział: Wydział Nauk Społecznych

  Informacje o kierunku:

  Cel studiów

  Ukończenie studiów powala na zdobycie kwalifikacji do pracy na stanowisku nauczyciela edukacji włączającej, nauczyciela pracującego z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym: z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością wzroku oraz słuchu, z przewlekłą chorobą, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością sprzężoną, z uczniami niedostosowanymi społecznie lub zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, osobami z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi, osobami potrzebującymi wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, z dziećmi  szczególnie uzdolnionymi.

  Opis kierunku/Program

  Ukończenie studiów podyplomowych Pedagogika specjalna- Edukacja integracyjna i włączająca pozwala na uzyskanie kwalifikacji nauczyciela edukacji włączającej, nauczyciela współorganizującego edukację w grupach zróżnicowanych w przedszkolu, szkole i placówce ogólnodostępnej oraz integracyjnej. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy zostali objęci indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym oraz indywidualnym nauczaniem.               

  Sfinalizowanie studiów umożliwia zdobycie kwalifikacji umożliwiających zatrudnienie w: a) przedszkolach, szkołach podstawowych lub innych placówkach oświatowych, b) Specjalistycznych Centrach Wsparcia Edukacji Włączającej, c) placówkach specjalistycznego poradnictwa (specjalistycznych poradniach, w tym poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach psychoterapeutycznych), d) Centrach Pomocy Rodzinie, e)  ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, f) ośrodkach terapeutycznych i rehabilitacyjnych, g) ośrodkach wsparcia społecznego (np. miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej), h) placówkach wsparcia dziennego dla dzieci, młodzieży (świetlice środowiskowe i terapeutyczne, kluby, ośrodki socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze), i) stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach pozarządowych, mediach itp., realizujących programy edukacyjne, w tym na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

  Po ukończeniu studiów:

  – słuchacze, którzy są pedagogami i posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, uzyskają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, specjalność edukacja integracyjna i włączająca, uprawniające do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji włączającej,

  – słuchacze, którzy posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej uzyskają dodatkowe kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej to jest edukacji włączającej.

  Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy jako nauczyciel edukacji włączającej zgodnie z:

  • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela ( Dz. U., 2019 poz. 1450),
  • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289).

  Słuchaczami studiów mogą być:

  Osoby, które ukończyły studia I lub II stopnia i posiadają przygotowanie pedagogiczne

  Wykładowcy

  Pracownicy Instytutu Pedagogiki oraz profesjonaliści ze szkół i placówek dla osób niepełnosprawnych z województwa zachodniopomorskiego

  Organizacja:

  Organizacja nauki

  Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie lub raz w miesiącu w soboty (9.00 – 18.00) i niedziele (9.00-15.00).

  Wykaz przedmiotów: Program studiów obejmuje przedmioty zgodne z wymaganiami MEiN.

  Czas trwania
  3 semestry,
  Studia rozpoczną się od listopada 2022 r.
   

  Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

  – obecność i aktywne uczestnictwo na zajęciach,

  – zaliczenie trzech semestrów w oparciu o zaliczenia i egzaminy z przedmiotów objętych programem studiów (oceny według wymagań prowadzących zajęcia).

  – spełnienie wymagań dotyczących praktyki pedagogicznej określonych na początku studiów.

  Opłaty

  4500 zł (1500 zł za semestr – możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na raty – max 4)

  Rekrutacja:

  Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 trwa do 15 października 2022 r.

  Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK:  https://e-podyplomowe.usz.edu.pl/erekrutacjanew/index.php

  Zapraszamy do rejestracji.

  Warunki rekrutacji:

  Po rejestracji w systemie,  należy dostarczyć wymagane dokumenty osobiście lub przesłać pocztą na adres:

  Wydział Nauk Społecznych

  Instytut Pedagogiki, 71-431 Szczecin, ul. Ogińskiego 17,

  dopisek „Studia podyplomowe: Pedagogika specjalna”.

  Wymagane dokumenty:

  • podanie/kwestionariusz osobowy kandydata – wydruk z systemu ERK,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczona kserokopia dyplomu,
  • zdjęcie (1 sztuka)

   

  Kontakt
   
  Kierowniczka studiów

  Prof. dr hab. Teresa Żółkowska

  tel. kontaktowy: 603 781 731

  e- mail: teresa.zolkowska@usz.edu.pl


  Dodatkowe informacje:

  brak