• 22 PAŹ 20

  Studia umożliwiają zdobycie wiedzy ogólnej, kierunkowej i specjalnościowej o wychowaniu, edukacji, rehabilitacji i opiece nad osobami z niepełnosprawnościami w każdym wieku oraz wiedzy o wspieraniu ich rodzin. W toku studiów studenci poznają adekwatnie do wybranej specjalności metody pracy edukacyjno-terapeutycznej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, z dysfunkcją wzroku, z wadą słuchu.

  Specjalności a perspektywy zawodowe:
  Edukacja integracyjna i włączająca – absolwenci nabywają umiejętności i kwalifikacje do pracy na stanowisku pedagoga specjalnego z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach i szkołach z oddziałami integracyjnymi oraz w przedszkolach i szkołach integracyjnych.
  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – absolwenci nabywają umiejętności i kwalifikacji zawodowych do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; studenci poznają modele wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (z elementami diagnozy w zakresie: motoryki, rozwoju mowy i języka, usprawniania słuchu oraz widzenia), metody terapii małego dziecka z niepełnosprawnością oraz zasady konstruowania indywidualnych programów wspomagania rozwoju małego dziecka.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: etyka pedagogiczna, andragogika, dydaktyka specjalna, psychologia kliniczna, wybrane metody terapii osób niepełnosprawnych, organizacja i prawo w oświacie.

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • nauczyciele (nauczyciele-pedagodzy, nauczyciele-wychowawcy) w przedszkolach specjalnych,
  • wychowawcy w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
  • nauczyciele- logopedzi,
  • nauczyciele wczesnej edukacji w przedszkolach i szkołach podstawowych.

  Kontynuacja nauki: absolwent II stopnia ma możliwość kontynuowania studiów na III stopniu (studia doktoranckie) oraz podyplomowych w zakresie subdyscyplin pedagogiki specjalnej.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • edukacja integracyjna i włączająca;
  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uczelni.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów  pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika specjalna oraz posiadające przygotowanie pedagogiczne. Przyjęcie na podstawie złożone kompletu wymaganych okumentów w ramach uchwalonego limitu miejsc.

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Praktyki realizowane są w publicznych i niepublicznych szkołach, przedszkolach i placówkach funkcjonujących w systemie oświaty w łącznej liczbie 150 godzin. Realizacja praktyk na I roku (75 godzin) ukierunkowana jest na przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne, a na II roku (75 godzin) na wybraną specjalność.