• 22 PAŹ 20

  Studia umożliwiają zdobycie wiedzy ogólnej, kierunkowej i specjalnościowej o wychowaniu, edukacji, rehabilitacji i opiece nad osobami z niepełnosprawnościami w każdym wieku oraz wiedzy o wspieraniu ich rodzin. W toku studiów studenci poznają adekwatnie do wybranej specjalności metody pracy edukacyjno-terapeutycznej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, z dysfunkcją wzroku, z wadą słuchu.

  W roku akademickim 2021/2022 kierunek pedagogika specjalna jako studia II stopnia realizowany jest po raz ostatni.

  Nauczysz się:
  • konstruować indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dostosowane do potrzeb i rodzaju niepełnosprawności dziecka na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu jego funkcjonowania,
  • planować działania edukacyjne, terapeutyczne, opiekuńcze, doradcze, diagnostyczne i badawcze oraz osadzać je w szerszym kontekście społecznym i kulturowym,
  • prowadzić zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  • elementów diagnozy w zakresie: motoryki, rozwoju mowy i języka, usprawniania słuchu oraz widzenia,
  • metod terapii małego dziecka z niepełnosprawnością oraz zasad konstruowania indywidualnych programów wspomagania rozwoju małego dziecka.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: 
  Wybrane zagadnienia neuropatologii, wybrane metody terapii osób niepełnosprawnych,
  wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia i konstruowanie indywidualnych
  programów edukacyjno-terapeutycznych.

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • nauczyciele (nauczyciele-pedagodzy, nauczyciele-wychowawcy) w przedszkolach specjalnych,
  • wychowawcy w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
  • nauczyciele- logopedzi,
  • nauczyciele wczesnej edukacji w przedszkolach i szkołach podstawowych.

  Kontynuacja nauki: absolwent II stopnia ma możliwość kontynuowania studiów na III stopniu (studia doktoranckie) oraz podyplomowych w zakresie subdyscyplin pedagogiki specjalnej.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • edukacja integracyjna i włączająca;
  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uczelni.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika specjalna oraz posiadające przygotowanie pedagogiczne. Przyjęcie na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów w ramach uchwalonego limitu miejsc. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.