• 22 PAŹ 20

  Studia umożliwiają zdobycie wiedzy niezbędnej do wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju, w tym również w obszarze działalności artystycznej.
  Szczególnie ważne jest przygotowanie studenta do prowadzenia zajęć artystycznych: plastycznych
  i muzycznych, ponieważ są one niezwykle istotne w rozwoju dziecka.

  Nauczysz się:
  • posługiwać się warsztatem diagnostycznym, wzbogacać oraz doskonalić swoją wiedzę i kompetencje w zakresie praktycznego działania,
  • tworzyć własny warsztat metodyczny i artystyczny,
  • refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej,
  • projektować i realizować proces dydaktyczny w oparciu o zajęcia artystyczne: plastyczne i muzyczne oraz kulturę regionu.

  W 2021 roku studia uzyskały Certyfikat Akredytacyjny VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”

  W roku akademickim 2021/2022 kierunek pedagogika  (profil praktyczny) jako studia II stopnia realizowany jest po raz ostatni.

  Przykładowe przedmioty:
  Folklor regionu, style muzyczne w edukacji dziecka, dziecięca literatura regionu, wybrane zagadnienia historii sztuki, wybrane zagadnienia edukacji artystycznej, konstruowanie wiedzy przez dziecko, elementy pedagogiki zabawy, historia dzieciństwa, kreatywny język dziecka.

  Moduły przedmiotów do wyboru:

  • kultura regionu
  • dziecięce działania twórcze

  Uruchomienie modułu do wyboru uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych uczestników zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uczelni.

  Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie w:
  • przedszkolach i szkołach podstawowych,
  • ośrodkach szkolno-wychowawczych,
  • instytucjach oświaty,
  • domach kultury,
  • instytucjach pożytku publicznego.

  Kontynuacja nauki:

  Absolwenci studiów II stopnia na kierunku pedagogika posiadają możliwość kontynuacji kształcenia na studiach III stopnia lub studiach podyplomowych.

  Profil studiów: praktyczny

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z rozszerzoną edukacją artystyczną

  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia kierunku:  pedagogika ze specjalnością przygotowującą do wykonywania zawodu nauczyciela  przedszkola oraz klas I-III szkoły podstawowej.

  Przyjęcie na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów w ramach uchwalonego limitu miejsc. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie