• 22 PAŹ 20

  Studia umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu oddziaływań wychowawczych oraz opiekuńczych. Przygotowują do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu wychowania i opieki a także umożliwiają poznanie mechanizmów funkcjonowania człowieka w środowisku. Uczą rozpoznawania i kształtowania potrzeb związanych z korzystaniem z czasu wolnego przez różne grupy wiekowe, stosowania w praktyce działań związanych z organizacją i animacją czasu wolnego w różnych formach, środowiskach, grupach wiekowych. Nabyte umiejętności komunikacyjne pozwalają stworzyć odpowiednią płaszczyznę interwencji i doradztwa zarówno w grupach (przede wszystkim w relacjach rodzinnych i szkolnych) jak i indywidualnie, szczególnie w sytuacjach kryzysu bądź konfliktu. Przygotowują do rozumienia kulturowych, społecznych, materialnych i cyfrowych uwarunkowań procesów uczenia, nauczania i wychowania, a także tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Wdrażają do wykorzystywania zdobytej wiedzy do wprowadzania zmian edukacyjnych, projektowania nowych, często alternatywnych systemów uczenia i nauczania, we wszystkich sektorach edukacji: publicznym, prywatnym i pozarządowym. Absolwent uzyskuje podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne dotyczące rozwoju człowieka ze szczególnym uwzględnieniem relacji społecznych i rozwoju osobistego ugruntowaną w wybranych dyscyplinach i subdyscyplinach humanistyczno-społecznych. Zdobywana wiedza może stać się początkiem atrakcyjnej kariery zawodowej, ale także posłużyć osobistemu rozwojowi studenta.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:

  • rozpoznawać i kształtować potrzeby związane z korzystaniem z czasu wolnego przez różne grupy wiekowe;
  • stosowania w praktyce działań związanych z organizacją i animacją czasu wolnego w różnych formach, środowiskach, grupach wiekowych; 
  • tworzenia własnego warsztatu metodycznego;
  • diagnozowania sytuacji kryzysowych zarówno w relacjach społecznych jak i rozwoju indywidualnym;
  • towarzyszenia ludziom w ich rozwoju i pokonywaniu przeszkód; indywidualizowania sytuacji poszczególnych klientów;
  • znajdywania optymalnych dróg rozwoju dla uczniów i nauczycieli;
  • wspierania rodziców w świadomej realizacji ich roli rodzicielskiej w sytuacji szkolnej;
  • rozpoznawania dynamiki w pracy z grupą i kształtowania kompetencji społecznych;
  • współpracowania z placówkami wspomagającymi opiekę i wychowanie;
  • projektowania nowych, alternatywnych rozwiązań edukacyjnych;
  • rozumienia potrzeb rozwojowych człowieka w szerokim kontekście kulturowym, społecznym, materialnym, a także zasad prowadzenia działalności edukacyjnej;
  • zdobywania środków na finansowanie działalności edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej.

  Przykładowe przedmioty:
  pedagogika czasu wolnego, pedagogika kultury popularnej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, medialne aspekty czasu wolnego, pedagogika zabawy, projekty edukacyjne i kulturalne, warsztat pracy opiekuńczo-wychowawczej z analizą przypadku w coachingu; pedagogika rodziny z elementami wsparcia coachingowego; komunikacja w relacjach; superwizja w pracy coacha; coaching w edukacji, pedagogika opiekuńcza, wybrane problemy młodzieży w zakresie opieki i wychowania-koncepcje edukacji alternatywnej, projektowanie pedagogiczne, tworzenie i zarządzanie projektami edukacyjnymi, pedagogika rzeczy i miejsca, podstawy pedagogiki wizualnej i architektura przestrzeni edukacyjnych, warsztat pisania wniosków projektowych, projektowa działalność gospodarcza w obszarze edukacji.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  • w różnych sektorach życia społecznego takich jak: oświata, wychowanie, edukacja, kultura;
  • domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, świetlicach środowiskowych, wielofunkcyjnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
  • placówki opieki, wychowania, w edukacji formalnej i pozaformalnej, instytucje i organizacje związane z działalnością kulturalną, instytucje wychowania pozaszkolnego (np. świetlice środowiskowe, domy kultury, koła zainteresowań), niektóre instytucje opieki społecznej oraz lokalne i samorządowe instytucje zajmujące się wsparciem rodziny.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • Animacja czasu wolnego
  • Coaching edukacyjny
  • Projektowanie edukacyjne

  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Studia zostały zaprojektowane tak, aby kształcić kreatywnych, przedsiębiorczych i odpowiedzialnych społecznie liderów i pracowników edukacji, którzy będą podejmować wyzwania wynikające z m.in: globalizacyjnych, środowiskowych, migracyjnych wyzwań współczesności i działać na rzecz zmiany na lepszą przyszłość. Nabyta wiedza i umiejętności pozwalają prowadzić działania prospołeczne w zakresie doradztwa pedagogicznego i rozwiązywania konfliktów. Studenci w toku prowadzonych warsztatów i ćwiczeń będą mogli znacząco rozwinąć i poszerzyć własne kompetencje komunikacyjne. Studia są przeznaczone dla osób zainteresowanych budowaniem relacji interpersonalnych i poszukiwaniem optymalnych strategii osobistego rozwoju i zarządzania własną pracą. Atrakcyjna praktyka zawodowa w wymiarze 120 godzin w różnych placówkach edukacyjnych i pedagogicznych uzależniona od wyboru specjalności.