• 22 PAŹ 20

  Studia na kierunku pedagogika umożliwiają zdobycie wiedzy z różnych dyscyplin naukowych, a także pozyskanie wiedzy metodologicznej i praktycznej, dającej podstawę do własnej naukowej eksploracji, opracowywania diagnoz i prognoz pedagogicznych, konstruowania projektów własnych badań oraz opracowywania i wdrażania indywidualnych planów i programów interwencji pedagogicznej.

  Nauczysz się:

  • interdyscyplinarnego przygotowania teoretycznego obejmującego przede wszystkim wiedzę i kompetencje w zakresie pedagogiki, filozofii, socjologii oraz psychologii,
  • umiejętności dostrzegania problemów oraz ich rozwiązywania, także w drodze badań zaprojektowanych i zrealizowanych poprawnie pod względem metodologicznym,
  • współpracy z placówkami wspomagającymi opiekę, wychowanie i resocjalizację; posługiwania się warsztatem diagnostycznym;
  • wzbogacać oraz doskonalić swoją wiedzę i kompetencję w zakresie praktycznego działania w obszarze opieki, wychowania i resocjalizacji;
  • tworzyć i doskonalić własny warsztat pracy edukacyjnej.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty:
  antropologiczne podstawy edukacji, metodologia badań społecznych, andragogika, dydaktyka, komunikacja społeczna, superwizja i metody profilaktyki wypalenia zawodowego, resocjalizacja penitencjarna, profilaktyka w środowisku otwartym, diagnostyka, profilaktyka i terapia pedagogiczna .

  Nasi absolwenci po otrzymaniu tytułu magistra spełniają standardy do zatrudnienia na następujących stanowiskach:

  • wychowawca w świetlicy szkolnej i środowiskowej,
  • pedagog szkolny,
  • asystent rodziny,
  • koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
  • wychowawca w placówce wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, wychowawca w domu dziecka, wychowawca w wielofunkcyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej, wychowawca w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, wychowawca w młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
  • kurator sądowy, wychowawca w schronisku dla nieletnich,
  • wychowawca w zakładzie poprawczym, zakładzie karnym, areszcie śledczym.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku pedagogika mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

   

  Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

  WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna;
  • pedagogika szkolna z elementami socjoterapii

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia kierunku: pedagogika. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Praktyka realizowana jest w placówkach systemu oświaty. Łącznie 150 godzin: 75 godz. w semestrze II ; 50 godz. w semestrze III; 25 godz. w semestrze IV Na specjalności pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna dodatkowo, poza praktyką nauczycielską (150h) realizowana jest praktyka zawodowa w resocjalizacji w wymiarze 120 godzin, 6 pkt ECTS – sem. 2: 60 godz., 3 pkt ECTS; sem. 3: 60 godz., 3 pkt ECT Nabyta wiedza i umiejętności pozwalają prowadzić działania prospołeczne w zakresie doradztwa pedagogicznego i rozwiązywania konfliktów. Studenci w toku prowadzonych warsztatów i ćwiczeń będą mogli znacząco rozwinąć i poszerzyć własne kompetencje komunikacyjne. Są to studia dla osób zainteresowanych budowaniem relacji interpersonalnych i poszukiwaniem optymalnych strategii doskonalenia własnego warsztatu pracy. Absolwent posiada kompetencje umożliwiające podejmowanie indywidualnej i zespołowej pracy badawczej, uczenia się permanentnego, także z wykorzystaniem form instytucjonalnych w postaci studiów trzeciego stopnia. Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra pedagogiki