• 12 MAJ 21

  Jednostka prowadząca: Instytut Nauk Prawnych

  Wydział: Wydział Prawa i Administracji

  Informacje o kierunku:

  Celem studiów podyplomowych jest zdobycie lub poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu organizacji i zarządzania prywatnymi placówkami opiekuńczymi w postaci żłobka i klubu dziecięcego. Studia pozwolą na nabycie wiedzy, związanej z polskimi rozwiązaniami prawnymi pozwalającymi na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zapewnienia opieki dla dzieci do trzeciego roku życia, ale także nabycie umiejętności miękkich związanych z zarządzaniem personelem żłobka lub klubiku dziecięcego. Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie lub poszerzy kwalifikacje w zakresie: założenia oraz prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie sprawowania opieki dla dzieci do trzeciego roku życia, zasad bezpieczeństwa i higieny, które powinny obowiązywać w takiej działalności, udzielenia pierwszej pomocy dziecku do trzeciego roku życia, przygotowywania formalnych dokumentów niezbędnych dla prawidłowego świadczenia usług opiekuńczych, a także starania się o dofinansowanie ze środków pochodzących z funduszy UE. Koncepcja kształcenia na studiach podyplomowych jest zgodna z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego. Prowadzenie studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji jest zgodne ze Strategią rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Strategią rozwoju Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Uczestnicy

  Adresatami studiów podyplomowych są osoby prowadzące żłobki lub  klubiki dziecięce albo zamierzające świadczyć usługi w zakresie organizowania i zarządzania opieką nad dziećmi w wieku do lat 3.

  Zajęcia w ramach studiów podyplomowych obejmą przedmioty:

  • Cywilnoprawne aspekty działania żłobka lub klubu dziecięcego
  • Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna
  • Podstawy prawa przedsiębiorców
  • Podstawy prawoznawstw
  • Prawa i obowiązki pracownicze personelu żłobka lub klubu dziecięcego
  • Rozwój umiejętności menedżerskich
  • Wymogi sanitarno-lokalowe i przeciwpożarowe dot. żłobka i klubu dziecięcego
  • Zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
  • Dochodzenie roszczeń związanych z działalnością żłobka lub klubu dziecięcego
  • Podatkowe aspekty działania żłobka lub klubu dziecięcego
  • Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej
  • Seminarium
  • Ubezpieczenia społeczne w działalności żłobka lub klubu dziecięcego
  • Weryfikacja orzeczeń administracyjnych z zakresu działalności żłobka lub klubu dziecięcego
  • Zarządzanie personelem żłobka lub klubu dziecięcego
  • Zasady tworzenia statutu i regulaminu żłobka lub klubu dziecięcego

  Plan studiów przewiduje 160 godzin dydaktycznych oraz 32 punkty ECTS. Praktyki nie są przewidziane w planie studiów. Nie są przewidziane przedmioty do wyboru.

  Wykładowcy

  Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych pracowników Wydziału Prawa i Administracji oraz specjalistów i praktyków.

  Organizacja:

  Organizacja nauki

  Zajęcia odbywają się w weekendy, zgodnie z przyjętym harmonogramem studiów, w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji US (ul. G. Narutowicza 17a). W każdym semestrze planowanych jest  8 spotkań. Szczegółowy harmonogram zajęć w semestrze jest podawany słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe.

  Czas trwania

  Studia trwają 2 semestry.

  Szczegółowy harmonogram zajęć w semestrze jest podawany słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe.

  Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie zaliczeń, złożenie egzaminów przewidzianych programem kształcenia oraz napisanie pracy końcowej. Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych „Organizowanie i zarządzanie opieką nad dziećmi w wieku do lat 3”.

  Opłaty

  Opłata: 4400 zł

  Uwaga! Istnieje możliwość dokonania opłat w ratach.
  Uniwersytet Szczeciński nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

  Rekrutacja:

  Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 rozpocznie się 6 czerwca 2022 r.

  Warunki rekrutacji

  Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK: https://e-podyplomowe.usz.edu.pl/erekrutacjanew/index.php

  Po rejestracji w systemie, należy dostarczyć wymagane dokumenty.

  Dokumenty

  1. podanie/kwestionariusz osobowy (do wydrukowania po rejestracji w systemie ERK)
  2. odpis/ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych
  3. jedno zdjęcia

  Komplet wymaganych dokumentów można przesłać pocztą tradycyjną w na adres:

  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

  ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin

  z dopiskiem „Organizowanie i zarządzanie opieką nad dziećmi w wieku do lat 3

   

  Kontakt

  Kierownik studiów – dr Szymon Słotwiński

  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

  ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin, pok. 332

  e-mail: szymon.slotwinski@usz.edu.pl

  sekretariat

  Obsługa administracyjno-techniczna – Aleksander Więcław

  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

  ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin

  e-mail: aleksander.wieclaw@usz.edu.pl


  Dodatkowe informacje:

  brak