• 12 MAJ 21

  Jednostka prowadząca: Instytut Nauk Prawnych

  Wydział: Wydział Prawa i Administracji

  Informacje o kierunku:

  Celem studiów podyplomowych jest zdobycie lub poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu organizacji i zarządzania prywatnymi placówkami opiekuńczymi w postaci żłobka i klubu dziecięcego. Studia pozwolą na nabycie wiedzy, związanej z polskimi rozwiązaniami prawnymi pozwalającymi na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

  zapewnienia opieki dla dzieci do trzeciego roku życia, ale także nabycie umiejętności miękkich związanych z zarządzaniem personelem żłobka lub klubiku dziecięcego. Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie lub poszerzy kwalifikacje w zakresie: założenia oraz prawidłowego

  prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie sprawowania opieki dla dzieci do trzeciego roku życia, zasad bezpieczeństwa i higieny, które powinny obowiązywać w takiej działalności, udzielenia pierwszej pomocy dziecku do trzeciego roku życia, przygotowywania formalnych

  dokumentów niezbędnych dla prawidłowego świadczenia usług opiekuńczych, a także starania się o dofinansowanie ze środków pochodzących z funduszy UE. Koncepcja kształcenia na studiach podyplomowych jest zgodna z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego. Prowadzenie studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji jest zgodne ze Strategią rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Strategią rozwoju Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Uczestnicy

  Adresatami studiów podyplomowych są osoby prowadzące żłobki lub  klubiki dziecięce albo zamierzające świadczyć usługi w zakresie organizowania i zarządzania opieką nad dziećmi w wieku do lat 3.

  Zajęcia w ramach studiów podyplomowych obejmą przedmioty:

  • Cywilnoprawne aspekty działania żłobka lub klubu dziecięcego
  • Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna
  • Podstawy prawa przedsiębiorców
  • Podstawy prawoznawstw
  • Prawa i obowiązki pracownicze personelu żłobka lub klubu dziecięcego
  • Rozwój umiejętności menedżerskich
  • Wymogi sanitarno-lokalowe i przeciwpożarowe dot. żłobka i klubu dziecięcego
  • Zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
  • Dochodzenie roszczeń związanych z działalnością żłobka lub klubu dziecięcego
  • Podatkowe aspekty działania żłobka lub klubu dziecięcego
  • Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej
  • Seminarium
  • Ubezpieczenia społeczne w działalności żłobka lub klubu dziecięcego
  • Weryfikacja orzeczeń administracyjnych z zakresu działalności żłobka lub klubu dziecięcego
  • Zarządzanie personelem żłobka lub klubu dziecięcego
  • Zasady tworzenia statutu i regulaminu żłobka lub klubu dziecięcego

   

  Plan studiów przewiduje 160 godzin dydaktycznych oraz 32 punkty ECTS. Praktyki nie są przewidziane w planie studiów. Nie są przewidziane przedmioty do wyboru.

  Wykładowcy

  Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych pracowników Wydziału Prawa i Administracji oraz specjalistów i praktyków.

  Organizacja:

  Organizacja nauki

  Zajęcia odbywają się w weekendy, zgodnie z przyjętym harmonogramem studiów, w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji US (ul. G. Narutowicza 17a). W każdym semestrze planowanych jest  8 spotkań. Szczegółowy harmonogram zajęć w semestrze jest podawany słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe. Z uwagi na epidemię COVID-19 zajęcia odbywają się poprzez platformę MS Teams, zgodnie z harmonogramem w czasie rzeczywistym (do odwołania).

  Czas trwania

  Studia trwają 2 semestry.

  Warunki zaliczenia

  jest uzyskanie zaliczeń, złożenie egzaminów przewidzianych programem kształcenia oraz napisanie pracy końcowej. Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych „Organizowanie i zarządzanie opieką nad dziećmi w wieku do lat 3”.

  Opłaty

  Opłata: 3300 zł

  Uwaga! Istnieje możliwość dokonania opłat w ratach.
  Uniwersytet Szczeciński nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

  Rekrutacja:

  UWAGA: REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 ZOSTAŁA ZAWIESZONA.

   

  Warunki rekrutacji

  Wymagania wstępne ukończone studia wyższe pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, potwierdzone odpowiednim dyplomem.

  Dokumenty

  1. podanie/kwestionariusz osobowy (do wydrukowania po rejestracji w systemie ERK)
  2. odpis/ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych
  3. dwa zdjęcia

   

  Sposób składania dokumentów

  Komplet wymaganych dokumentów można przesłać pocztą tradycyjną w na adres:

  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

  ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin

  z dopiskiem „Organizowanie i zarządzanie opieką nad dziećmi w wieku do lat 3

   

  terminy zajęć

  Program studiów jest realizowany w trakcie ośmiu spotkań w każdym semestrze. Szczegółowy harmonogram zajęć w semestrze jest podawany słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe.

  Kontakt

  Kierownik studiów – dr Szymon Słotwiński

  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

  ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin, pok. 332

  e-mail: szymon.slotwinski@usz.edu.pl


  Dodatkowe informacje:

  brak