Opłata rekrutacyjna na każdy kierunek studiów wynosi 85 zł.

Warunkiem udziału w rekrutacji na studia jednolite magisterskie, pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

System naliczy odpowiednią wysokość opłaty w zależności od liczby wybranych kierunków. Opłatę wnosi się oddzielnie za każdy wybrany kierunek  – wpisując w tytule przelewu właściwy kod naboru lub nazwę kierunku.

Ostateczny termin dokonania opłaty upływa z dniem zamknięcia rejestracji na dany kierunek studiów. Liczy się data dokonania wpłaty, a nie data jej zaksięgowania. Operacja księgowania może potrwać do kilku dni roboczych.

UWAGA!      

Pamiętaj, że jeżeli nie dokonasz opłaty rekrutacyjnej w odpowiednim terminie  nie weźmiesz udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na numer konta bankowego, które zostaje nadane kandydatowi podczas rejestracji on-line w systemie ERKa.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

 1. Zwrot opłaty rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi w przypadku:
  • kiedy ze strony Uniwersytetu Szczecińskiego kierunek nie zostanie uruchomiony lub nabór zostanie zawieszony. Wówczas na wniosek kandydata (podanie) skierowany do Prorektora ds. Studenckich, opłata zostaje zwrócona na wskazane w podaniu konto kandydata.
  • dokonania nadpłaty na dany kierunek studiów.
 1. Kandydatom nie przysługuje zwrot opłaty rekrutacyjnej jeśli:
  • nie zostaną zakwalifikowani do II etapu rekrutacji, który polega na składaniu dokumentów;
  • nie spełnią warunków rekrutacji:
  • zrezygnują z rekrutacji;
  • po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia zrezygnują ze studiowania na US.

TRYB ZWROTU OPŁATY REKRUTACYJNEJ

 1. W celu uzyskania zwrotu opłaty rekrutacyjnej należy złożyć pisemne podanie o zwrot opłaty do Prorektora ds. Studenckich lub do Biura ds. Rekrutacji, na formularzu wg wzoru dostępnego w systemie ERKa na indywidualnym koncie.
 2. Podania można składać bezpośrednio w sekretariacie Prorektora ds. Studenckich, w Biurze ds. Rekrutacji lub przesłać na adres biura(do podania należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty)
 3. Po pozytywnym rozpatrzeniu podania, Uczelnia dokona przelewu na konto wskazane w podaniu kandydata.