• 22 PAŹ 20

  Kierunek dla osób, które chcą rozwinąć swoje przyrodnicze zainteresowania, a w przyszłości chcą mieć wpływ na kształtowanie najbliższego otoczenie, opierając się na najnowszych osiągnięciach nauki. Absolwent kierunku jest specjalistą w ochronie środowiska przyrodniczego, czyli krajobrazu wraz z tworami przyrody nieożywionej oraz naturalnymi  i przekształconymi siedliskami przyrodniczymi z występującymi na nich roślinami, zwierzętami i grzybami. Kierunek pozwala zrozumieć wartość środowiska przyrodniczego, odpowiednio nim zarządzać, a także zdobyć tytuł zawodowy inżyniera.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • metod badań i oceny stanu środowiska przyrodniczego, niezbędnych do wykonania dokumentacji środowiskowej i przyrodniczej,
  • jak funkcjonuje ochrona przyrody i ochrona środowiska w Polsce,
  • metod badawczych wykorzystywanych w ochronie przyrody i ochronie środowiska,
  • oceniać przyrodę z perspektywy genów, gatunków i siedlisk,
  • posługiwać się przepisami prawa oraz fachową literaturą w zakresie ochrony przyrody i ochrony środowiska.

  Przykładowe przedmioty:
  edukacja środowiskowa, metody analizy i prezentacji danych przyrodniczych, podstawy biostruktury zwierząt, zróżnicowanie świata roślin, chemia środowiskowa, biologiczne metody oceny i ochrony wód, techniki odnowy środowiska, prawo ochrony środowiska, ekofizjologia roślin – wybrane zagadnienia, ochrona wybranych grup zwierząt kręgowych, fauna bezkręgowa wód stojących, ekologia krajobrazu

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • specjaliści ds. ekspertyz przyrodniczych, raportów środowiskowych oraz nadzoru przyrodniczego inwestycji w instytucjach ochrony przyrody i ochrony środowiska (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wody Polskie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
  • konsultanci i inspektorzy w urzędach miejskich, gminnych i parkach narodowych,
  • doradcy firm zajmujących się doradztwem ekologicznym, odnawialnymi źródłami energii,
  • eksperci środowiskowi.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 210


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • biologia
  • chemia
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • informatyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język polski
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  W ramach struktury wydziału funkcjonuje Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii. Podjednostką centrum jest Laboratorium Badań Środowiskowych w Małkocinie, dysponujące wysokiej klasy aparaturą badawczą, najnowocześniejszą w północno -zachodniej Polsce. W laboratorium wykonywane są badania zarówno przez pracowników naukowych uczelni, jak i studentów. Liczne zajęcia terenowe na tym kierunku pozwalają na praktyczne podejście do zdobywania wiedzy, jak również rozwijają umiejętności pracy w grupie.