• 22 PAŹ 20

  Morza i oceany wciąż skrywają wiele tajemnic, których rozwiązanie wymaga opanowania współczesnej wiedzy na temat wielorakich zjawisk i procesów związanych m.in. ze specyfiką kształtowania podmorskich surowców mineralnych, funkcjonowaniem organizmów biologicznych oraz ochroną środowiska morskiego. Student ma możliwość uzyskania interdyscyplinarnej wiedzy ogólnej z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o morzu oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i w życiu, np. analizy zjawisk i procesów dokonujących się w środowisku morskim oraz wpływu człowieka na to środowisko. Absolwent jest przygotowany do pracy indywidualnej i zespołowej podczas zajęć terenowych i praktyki zawodowej oraz posługiwał się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki oceanograficznej.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • planować i wykonywać w terenie oraz w laboratorium pomiary podstawowych parametrów określających właściwości fizyczne i chemiczne wody morskiej oraz interpretować wyniki,
  • planować i przeprowadzać obserwacje terenowe, rozpoznając typy ekosystemów oraz biotopów, wstępnie oznaczając organizmy zasiedlające dany biotop,
  • identyfikować podstawowe taksony w laboratorium na podstawie cech morfologicznych i anatomicznych organizmów, a także interpretować wyniki oznaczeń,
  • planować i przeprowadzać w terenie pobór prób geologicznych za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych oraz dokonywać makroskopowego opisu, rozpoznawać podstawowe minerały i różne rodzaje skał, czytać i interpretować mapy geologiczne, przeprowadzać w laboratorium szczegółowe analizy litologiczne,
  • stosować techniki i przyrządy używane w oceanografii, przygotowywać proste badania terenowe z użyciem podstawowych oceanograficznych sprzętów i narzędzi badawczych.

  Przykładowe przedmioty:
  biologia, kartografia, hydrobiologia, hydrochemia, klimatologia i meteorologia, bioróznorodnosc morska, zagrozenia i ochrona, geologia morza, oceanografia chemiczna, podstawy kształtowania i ochrony środowiska, teledetekcja, dynamika strefy brzegowej, metody jej pomiaru i ochrony, oceanografia fizyczna, warsztaty specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej, meteorologia morska, systemy informacji geograficznej (GIS), bioindykacja środowisk wodnych

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  • laboratoriach badawczych,
  • instytucjach kontroli i kształtowania środowiska morskiego,
  • instytucjach i urzędach oraz organizacjach społecznych związanych z gospodarką morską,
  • instytucjach i przedsiębiorstwach, których działalność związana jest z poszukiwaniem i wykorzystaniem morskich zasobów naturalnych.

  WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • geologia morza;
  • oceanografia fizyczna;
  • oceanografia biologiczna

  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • filozofia
  • historia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Do dyspozycji studentów są doskonale wyposażone, nowoczesne laboratoria Centrum Dydaktyczno- Badawczego Nauk Przyrodniczych, Stacja Morska w Międzyzdrojach oraz jednostki pływające. Istnieje również możliwość rozwijania indywidualnych zainteresowań oraz poszerzania własnych horyzontów w ramach Koła Naukowego Oceanografów „Queequeg”. Najważniejsze przedmioty kierunkowe są realizowane w polskiej i angielskiej wersji językowej do wyboru.