• 22 PAŹ 20

  Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu mikrobiologii ogólnej, opartej na fundamencie nauk matematyczno-przyrodniczych z uwzględnieniem praw oraz nabycie umiejętności objaśniania mechanizmów leżących u podstaw procesów biologicznych mikroorganizmów, przedstawiania, analizowania i rozwiązywania problemów poznawczych obejmujących podstawowe procesy biologiczne, fizyki i reguł chemicznych. Absolwent posiada umiejętności interpretowania i opisywania zjawisk biologicznych zachodzących na poziomie mikroorganizmów na podstawie prowadzonych samodzielnie i w zespole badań laboratoryjnych, terenowych i studiów literaturowych, z uwzględnieniem aspektów etycznych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • pracy z mikroorganizmami, w tym ich izolacji, identyfikacji, charakterystyki i wykorzystania w biotechnologii,
  • diagnostyki chorób infekcyjnych, powodowanych przez bakterie, wirusy i grzyby u ssaków, w tym u człowieka,
  • technik stosowanych w laboratoriach mikrobiologicznych oraz diagnostycznych, a także organizacji tych laboratoriów,
  • tradycyjnych i nowoczesnych metod pracy z mikroorganizmami oraz wykrywania czynników patogennych wywołujących choroby u ludzi, zwierząt oraz roślin,
  • podstaw postępowania epidemiologicznego wobec chorób zakaźnych oraz zasad monitoringu środowiska, głównie wodnego pod kątem epidemiologicznym i sanitarnym.

  Przykładowe przedmioty:
  anatomia człowieka, chemia organiczna i nieorganiczna, bakteriologia, mikroorganizmy u bezkręgowców, wirusologia, immunologia, ewolucja genów i genomów, genetyka drobnoustrojów, mykologia ogólna, diagnostyka mykologiczna, diagnostyka zakażeń, odporność materiałów na mikroorganizmy, wstęp do alergologii, pierwsza pomoc przedlekarska, serologia z transfuzjologią

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • diagności,
  • mikrobiolodzy w laboratoriach medycyny ludzkiej, weterynaryjnej, a także laboratoriach prowadzących diagnostykę mikrobiologiczną produktów pochodzenia zwierzęcego,
  • pracownicy laboratoriów mikrobiologicznych zajmujących się ochroną środowiska naturalnego (woda, gleba, powietrze),
  • pracownicy w jednostkach naukowych prowadzących badania diagnostyczne.
  Mogą również być ambasadorami zdrowia publicznego w jednostkach diagnostycznych, naukowych, jak i Ministerstwa Zdrowia.

  WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • biologia
  • chemia
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • informatyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język polski
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Zdolność do podjęcia studiów na kierunku mikrobiologia, kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy. Nasi studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w kołach naukowych o profilu mikrobiologicznym i immunologicznym oraz udziału w projektach badawczych, a także wyjazdów na staże w krajowych i zagranicznych jednostkach naukowych, z którymi współpracuje Uniwersytet Szczeciński, w tym w ramach programu ERASMUS. Studenci mają również możliwość odbycia płatnych praktyk zawodowych w laboratoriach diagnostycznych i mikrobiologicznych w Polsce, w ramach programu Mikrobiologia w praktyce.