• 22 PAŹ 20

  Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu mikrobiologii
  ogólnej, oparte na fundamencie nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nabycie umiejętności tłumaczenia i rozumienia mechanizmów leżących u podstaw procesów biologicznych mikroorganizmów, a także przedstawiania, analizowania i rozwiązywania problemów poznawczych obejmujących podstawowe procesy biologiczne związane z drobnoustrojami.
  Znaczną część programu dydaktycznego stanowią zajęcia praktyczne w pracowniach
  specjalistycznych.

  Nauczysz się:
  • rozpoznawać i diagnozować choroby infekcyjne, powodowane przez bakterie, wirusy i grzyby u ssaków, w tym u człowieka,
  • zaawansowanych technik stosowanych w laboratoriach mikrobiologicznych,
  • postępowania diagnostycznego w chorobach infekcyjnych,
  • postępowania epidemiologicznego wobec chorób zakaźnych.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty:
  Najnowsze dane z mikrobiologii (chlamydie, bakteriofagi, wirofagi), zastosowanie technik immunologicznych w diagnostyce mikrobiologicznej z wykorzystaniem metod molekularnych,
  diagnostyka zakażeń, metody specjalistyczne w diagnostyce.

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • diagności,
  • mikrobiolodzy w laboratoriach medycyny ludzkiej, weterynaryjnej i laboratoriach prowadzących diagnostykę mikrobiologiczną produktów pochodzenia zwierzęcego,
  • pracownicy laboratoriów mikrobiologicznych zajmujących się ochroną środowiska naturalnego (woda, gleba, powietrze),
  • pracownicy w jednostkach naukowych prowadzących badania diagnostyczne.
  • mogą również być ambasadorami zdrowia publicznego w jednostkach diagnostycznych, naukowych jak i Ministerstwa Zdrowia.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku mikrobiologia mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

   

  Forma studiów: stacjonarne

  WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:

  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia,
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

  Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w następujących obszarach wiedzy: nauk przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk ścisłych oraz nauk o kulturze fizycznej. 

  Kandydaci po studiach z innych obszarów kształcenia niż wymienione dziedziny zobowiązani są do uzupełnienia we własnym zakresie treści programowych z zakresu studiów I stopnia nauk przyrodniczych.

  Zdolność do podjęcia studiów na kierunku mikrobiologia, kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy.


  Dodatkowe informacje:

  Studenci, poza zajęciami praktycznymi, mają obowiązek odbyć 80 godzin bezpłatnych praktyk w wybranych przez siebie laboratoriach diagnostycznych, mikrobiologicznych, medycznych lub weterynaryjnych.