• 22 PAŹ 20

  Program studiów pozwala na zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w dziedzinie matematyki i zaznajamia z jej aktualnymi zastosowaniami w gospodarce oraz na kształtowanie takich umiejętności, jak: przeprowadzania rozumowań matematycznych (dowodów), dokonywania złożonych obliczeń, przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie, wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych, formułowania problemów w sposób matematyczny w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie.

  Nauczysz się:
  • umiejętności logicznego myślenia,
  • rozumowania dedukcyjnego oraz myślenia abstrakcyjnego,
  • metod kodowania i szyfrowania informacji,
  • wykorzystywać wiedzę i umiejętności z zakresu matematycznych technik obliczeniowych,
  • modelowania matematycznego we współczesnym świecie,
  • posługiwać narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu problemów praktycznych.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty:
  Elementy obliczeniowej teorii liczb, kompresja danych, kryptografia, elementy biomatematyki, metody probabilistyki, metody optymalizacji dyskretnej matematyka szkolna.

  Nasi absolwenci pracują w:
  • firmach informatycznych i instytucjach specjalizujących się w szyfrowaniu, kodowaniu lub przechowywaniu informacji niejawnych,
  • firmach i instytucjach zajmujących się analizą i przetwarzaniem danych przy wykorzystaniu najnowszych technik obliczeniowych,
  • firmach informatycznych specjalizujących się w tworzeniu aplikacji komputer owych, w tym gier komputerowych,
  • placówkach oświatowych (szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych).

  Kontynuacja nauki: możliwość kontynuowania nauki na studiach III-ego stopnia.

   

  Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

  WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • Matematyka komputerowa
  • Nauczycielska

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.
  Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w dziedzinie wiedzy odpowiadającej:

  a) dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (dyscyplina: matematyka, nauki fizyczne, informatyka, astronomia lub nauki chemiczne).

  b) dziedzinie nauk technicznych (dyscyplina: automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria chemiczna lub inżynieria mechaniczna). 

  c) dziedzinie nauk społecznych (dyscyplina: ekonomia i finanse).

   

  Wybór specjalności nauczycielskiej w trakcie studiów dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy mają przygotowanie merytoryczne do nauczania matematyki, a nie posiadają przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego, uwarunkowany jest uzupełnieniem braków w ogólnym przygotowaniu do wykonania zawodu nauczyciela oraz braków w przygotowaniu do nauczania matematyki na II etapie edukacyjnym w toku studiów drugiego stopnia.

   


  Dodatkowe informacje:

  Studenci specjalności nauczycielskiej odbywają praktykę zawodową psychologiczno-pedagogiczną i dydaktyczną.