• 22 PAŹ 20

  Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu public relations, funkcjonowania mediów, wystąpień publicznych, tworzenia materiałów reklamowych, sposobów skutecznej autoprezentacji, rzecznictwa prasowego, retoryki i erystyki. Umiejętność skutecznego komunikowania się z otoczeniem, jaką zyskuje nasz absolwent, znacząco zwiększa szanse na nowoczesnym rynku pracy.

  Nauczysz się:
  • wykorzystywać instrumenty współczesnego PR-u, niezbędnego do budowania pozytywnego
  wizerunku firmy i samego siebie,
  • prowadzić działania PR w internecie oraz kampanie reklamowe i społeczne,
  • przeprowadzać analizy eksperckie aktywności medialnych,
  • zarządzać organizacjami pozarządowymi.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty:
  Nowoczesne narzędzia PR, techniki neuronauki poznawczej, technika mowy i kultura wypowiedzi, podstawy fotografiki, komunikacja w przestrzeni międzykulturowej, manipulacje medialne i czarny PR, media społecznościowe w instytucjach publicznych.

  Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie w:
  • agencjach PR,
  • agencjach konsultingowych jako specjaliści ds. wystąpień publicznych,
  • mediach i instytucjach kultury,
  • urzędach marszałkowskich, gmin, miast i urzędach wojewódzkich,
  • firmach poszukujących ludzi kreatywnych,
  • organizacjach pozarządowych i politycznych (prowadzenie biur parlamentarzystów, polityków lokalnych oraz stowarzyszeń).

  Kontynuacja nauki: dalsze poszerzenie kompetencji może nastąpić na studiach podyplomowych lub studiach III stopnia.

   

  Forma studiów: stacjonarne

  WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • Kreatywny PR
  • Inżynieria organizacji pozarządowych

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uczelni.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Studia są adresowane nie tylko do absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych, ponieważ zdobyte w ich toku kompetencje mogą okazać się przydatne w różnorakich formach aktywności zawodowej. Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier.