• 22 PAŹ 20

  Absolwent kierunku jest przygotowany do podejmowania wyzwań zawodowych w zakresie zarządzania logistycznego. Nacisk uzyskiwanych efektów kształcenia położony jest na pozyskanie umiejętności kreatywnego i analitycznego myślenia, obsługi systemów informatycznych oraz znajomości współczesnych trendów wpływających na funkcjonowanie szeroko pojętej logistyki.

  Specjalność Inżynieria Jakości Usług Logistycznych ukierunkowana jest na kształcenie specjalistów z zakresu doskonalenia jakości w szeroko pojętej działalności logistycznej. Absolwent tej specjalności będzie potrafił prowadzić audyty logistyczne wykorzystując szeroką gamę poznanych narzędzi oraz metod oceny i usprawniania procesów.
  Specjalność Logistyka Systemów Produkcyjnych ma na celu wykształcić fachowców posiadających umiejętność planowania i organizowania pracy produkcji (w szczególności przemysłowej), a także jej monitorowania i kontroli. Absolwent specjalności posiada również kompetencje dotyczące gospodarki materiałowej oraz transportu. Przedstawiane treści uwzględniają nowoczesne trendy wpływające na działalność produkcyjną, w szczególności rozwój technologii inteligentnych, automatyki i robotyki.
  Specjalność Systemy Dystrybucji Energii ma na celu przygotować absolwenta na wyzwania rynku pracy związane z wdrażaniem, zarządzaniem oraz doskonaleniem systemów energetycznych. Absolwent specjalności posiada wiedzę techniczną dotyczącą działania urządzeń elektroenergetycznych oraz metod pozyskiwania i dystrybucji energii odnawialnej, a także umiejętności pozatechniczne w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami energetycznymi oraz doskonalenia procesów konwersji i dystrybucji energii.

   

  Nauczysz się:

  • zarządzania operacyjnego w działach logistycznych  i transportowych jednostek gospodarczych,
  • obsługi systemów informatycznych zarzadzania przedsiębiorstwem (ERP), planowania materiałowego (MRP), magazynem (WMS), transportem (TMS), analizy procesowej oraz projektowania infrastruktury,
  • zastosowania metod i narzędzi optymalizacji procesów logistycznych,
  • identyfikowania oraz zarządzania ryzykiem w działalności logistycznej,
  • oceny wpływu aspektów ekonomicznych, zarządczych, środowiskowych oraz społecznych na dzielność inżynierską w obszarze logistyki,
  • planowania, organizowania i realizowania audytów logistycznych,
  • planowania zagospodarowania przestrzeni produkcyjnej i magazynowej,
  • projektowania i zarządzania systemami dystrybucji energii.

   

  Czas trwania studiów 1,5 roku (3 semestry)

  Nasi absolwenci pracują m.in. w:

  • przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych i logistycznych (TSL),
  • działach planowania zaopatrzenia, sterowania produkcją, zarządzania magazynem,
  • parkach przemysłowych i logistycznych,
  • stanowiskach informatycznej obsługi logistyki i transportu,
  • zakładach komunikacji publicznej,
  • jednostkach zajmujących się sterowaniem i planowaniem ruchu miejskiego,
  • jednostkach certyfikujących i audytujących.

   

  Przykładowe przedmioty:
  Automatyzacja procesów logistycznych, systemy zarządzania jakością w logistyce, zarządzanie ryzykiem w logistyce, Six sigma w procesach logistycznych, Lean Manufacturing, techniki produkcyjne inteligentnego przemysłu, logistyka paliw, centra usług wspólnych w energetyce.

   

  Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

  WYDZIAŁ EKONOMII, FINANSÓW I ZARZĄDZANIA – KAMPUS CUKROWA

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 90


  Specjalności:

  • Inżynieria jakości usług logistycznych;
  • logistyka systemów produkcyjnych;
  • systemy dystrybucji energii

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest wymaganą liczbą zdeklarowanych na tę specjalność studentów.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów inżynierskich co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia,
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.


  Dodatkowe informacje:

  Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier. Istnieje również możliwość odbycia staży zagranicznych w ramach programu ERASMUS+. Studiując na kierunku Logistyka studenci mają do dyspozycji nowoczesne laboratoria i pracownie badawcze: LogLab i TrasnsLab. W skład bazy dydaktycznej wchodzi także Centrum Informacji Menedżerskiej, które zapewnia dostęp do aktualnej i wyspecjalizowanej wiedzy (czytelnia, wypożyczalnia, ośrodek informacji naukowej). W procesie kształcenia duży nacisk kładziony jest na zajęcia praktyczne przy współpracy z menadżerami branży TSL. Student ma także możliwość rozwijania swoich umiejętności w ramach zespołów badawczych i kół naukowych: Koło Naukowe Logistyki LogUS i Koło Naukowe Transportu.