• 22 PAŹ 20

  Studia na tym kierunku koncentrują się wokół zagadnień związanych z zarządzaniem logistycznym, funkcjonowaniem rynku usług logistycznych, modelowaniem procesów i systemów logistycznych oraz kształtowaniem relacji kosztowych w jednostkach gospodarczych. Duża część zajęć odbywa się w formie laboratoriów, z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury, systemów informatycznych oraz gier dydaktycznych, które pozwalają symulować sytuacje zbliżone do realiów gospodarczych. W ramach oferowanych trzech specjalności student zdobywa umiejętności organizatora procesów transportowych i logistycznych, menedżera łańcuchów dostaw oraz eksperta z obszaru logistyki międzynarodowej.

  Nauczysz się:

  • zarządzania działami logistyki na poziomie strategicznym i operacyjnym,
  • przeprowadzania analiz rynkowych oraz audytów logistycznych,
  • obsługi różnorodnych systemów informatycznych sterujących logistyką w przedsiębiorstwie,
  • budowania, analizowania i usprawniania łańcuchów oraz sieci dostaw,
  • organizowania międzygałęziowych procesów transportowych w skali krajowej i międzynarodowej, rozwiązywania problemów transportu regionalnego,
  • identyfikowania najważniejszych uwarunkowań i wyzwań logistyki międzynarodowej.

   

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty:
  Zarządzanie logistyczne, rynek usług logistycznych, strategie rynkowe w transporcie, modelowanie procesów i systemów logistycznych, systemy magazynowe, logistyka globalna, logistyka miejska

  Nasi absolwenci pracują w:
  • działach odpowiadających za planowanie zaopatrzenia, sterowanie produkcją, zarządzanie magazynem, informatyczną obsługę logistyki i transportu,
  • centrach logistycznych, parkach przemysłowych i logistycznych,
  • transporcie kolejowym, morskim, lotniczym,
  • terminalach kontenerowych, naftowych, gazowych, chemicznych, zbożowych,
  • firmach handlowych, firmach rzeczoznawstwa i kontroli ładunków,
  • jednostkach zajmujących się planowaniem i organizowaniem ruchu miejskiego,
  • jednostkach certyfikujących i audytujących.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku logistyka mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach podyplomowych, a także na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

   

  Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

  WYDZIAŁ EKONOMII, FINANSÓW I ZARZĄDZANIA – KAMPUS CUKROWA

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • logistyka międzynarodowa;
  • menedżer łańcuchów dostaw;
  • systemy transportowe i logistyczne

  Kryteria kwalifikacji:

  Na studia stacjonarne

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

  Na studia niestacjonarne

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier. Istnieje również możliwość odbycia staży zagranicznych w ramach programu ERASMUS+. Studiując na kierunku Logistyka studenci mają do dyspozycji nowoczesne laboratoria i pracownie badawcze: LogLab i TransLab. W skład bazy dydaktycznej wchodzi także Centrum Informacji Menedżerskiej, które zapewnia dostęp do aktualnej i wyspecjalizowanej wiedzy (czytelnia, wypożyczalnia, ośrodek informacji naukowej). W procesie kształcenia duży nacisk kładziony jest na zajęcia praktyczne przy współpracy z menadżerami branży TSL. Student ma także możliwość rozwijania swoich umiejętności w ramach zespołów badawczych i kół naukowych: Koło Naukowe Logistyki LogUS i Koło Naukowe Transportu.