• 27 STY 21
  Cel studiów

  Absolwenci opanowują wiedzę i umiejętności z zakresu tłumaczeń tekstów specjalistycznych z języka polskiego na niemiecki oraz z niemieckiego na polski, uczą się prowadzenia korespondencji w biznesie zarówno  w języku polskim, jak i niemieckim, orientują się w systemie gospodarczym Niemiec oraz w organizacji różnego rodzaju przedsiębiorstw.

  Celem kształcenia jest przygotowanie studentów do wykonywania zawodu specjalisty do spraw korespondencji w biznesie  w języku niemieckim i polskim. W ramach poszczególnych przedmiotów przekazywana jest wiedza oraz umiejętności wymagane na egzaminach na specjalistę do spraw korespondencji w biznesie („Geprüfter Fremdsprachenkorrespondent / geprüfte Fremdsprachenkorrespondentin”) przeprowadzanych przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Neubrandenburgu. Z tego względu wymagania egzaminacyjne miały znaczny wpływ na kształtowanie programu studiów.

  Absolwenci studiów podyplomowych mogą podjąć pracę na terenie Polski i Niemiec, przede wszystkim w przedsiębiorstwach ukierunkowanych na eksport/import, handel i produkcję, ale też w  przedstawicielstwach zagranicznych czy organizacjach międzynarodowych.

  Opis kierunku/Program

  W ciągu dwóch semestrów słuchacze przygotowywani są do egzaminów na specjalistę do spraw kontaktów z zagranicą. Zajęcia w dużej mierze prowadzone są po niemiecku. Przekazywana jest wiedza na temat systemów gospodarczych i finansowych obu państw, a także o różnych rodzajach przedsiębiorstw, sposobach i zasadach ich funkcjonowania. Absolwenci poznają tajniki umów handlowych oraz różnego rodzaju dokumentacji i korespondencji przedsiębiorstwa, tłumaczą teksty o tematyce gospodarczej oraz gospodarczo-prawnej, ćwiczą konwersacje na tematy przedsiębiorstwa i gospodarki.

  Jednostka prowadząca: Instytut Językoznawstwa

  Wydział: Wydział Humanistyczny

  Informacje o kierunku:

  Uczestnicy

  Studia adresowane są: do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filologia germańska lub na innym kierunku, którzy wykazują się znajomością języka niemieckiego w stopniu B2/C1 i chcą podjąć pracę jako specjalista ds. kontaktów z zagranicą w polskim lub niemieckim przedsiębiorstwie.

  Wykładowcy

  Wykładowcami  są pracownicy Wydziału Humanistycznego US, specjaliści w nauczaniu języka niemieckiego, w tym praktykujący tłumacze przysięgli języka niemieckiego oraz konsultant z niemieckiej firmy doradczej dla biznesu.

  Organizacja:

  Organizacja nauki

  Zjazdy w weekendy (sobota, sporadycznie niedziela) – w każdym semestrze po 8 zjazdów.

  Czas trwania
  2 semestry

  Studia podyplomowe kończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów. Warunkiem jest uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów.

  Opłaty

  1.700 zł za semestr.

  Istnieje możliwość rozłożenia płatności czesnego na raty (2,3 lub 4).

  Nie ma opłaty rekrutacyjnej / z tytułu wpisowego.

  Rekrutacja:

  Warunki rekrutacji

  Ukończone studia minimum pierwszego stopnia, znajomość języka niemieckiego na poziomie językowym B2/C1 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) potwierdzona odpowiednim świadectwem egzaminacyjnym np. z Goethe-Institut lub TestDaF.

  W przypadku braku odpowiednich dokumentów potwierdzających znajomość języka przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna.

  Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK: https://e-podyplomowe.usz.edu.pl/erekrutacjanew/index.php

  Rekrutacja przedłużona do 29.10.2021 r. Zapraszamy do rejestracji.

  Wymagane dokumenty należy przesłać po rejestracji w systemie, na adres wydziału:

  • podanie – Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe (podpisany wydruk z systemu rekrutacji)
  • potwierdzona znajomość języka niemieckiego na poziomie językowym B2/C1 odpowiednim świadectwem egzaminacyjnym np. z Goethe-Institut lub TestDaF.
  • deklaracja płatności w ratach (wydrukowana z systemu rekrutacji)
  • dyplom ukończenia studiów wyższych (I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich)
  • 1 zdjęcie 

  Uwaga!

  W przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka niemieckiego należy zgłosić się mailowo (informacja wysłana na adres e-mail: katarzyna.grzesiak@usz.edu.pl) w celu ustalenia terminu i trybu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej.

  Terminy

  8 zjazdów w semestrze (w soboty, wyjątkowo w niedzielę).

  Dokładny plan zajęć podany zostanie w terminie późniejszym.

  Kontakt
  kierownik studiów

  dr hab. Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska, prof. US

  e-mail: jolanta.mazurkiewicz@usz.edu.pl

   

  sekretariat

  Grzesiak Katarzyna

  e-mail: katarzyna.grzesiak@usz.edu.pl

  tel.: 91 444 27 14

   

  Adres Wydziału:

  Uniwersytet Szczeciński – Wydział Humanistyczny

  al. Piastów 40B, bud. nr 5

  70-065 Szczecin


  Dodatkowe informacje:

  brak