• 22 MAJ 22

  Studia Komunikacja i psychologia w biznesie  pozwalają na poszerzenie posiadanej wiedzy oraz umiejętności w zakresie psychologii oraz zarządzania, biznesu i marketingu.

  Absolwenci zdobędą rozbudowaną wiedzę z obszarów psychologii poznawczej, osobowości, twórczości i będą potrafili ją praktycznie wykorzystać w różnych aspektach funkcjonowania organizacji, nabędą również umiejętności w zakresie zarządzania zespołami pracowników, technik motywowania pracowników i klientów oraz metody radzenia sobie ze stresem. Ważną częścią programu studiów jest nabycie umiejętności prowadzenia badań zarówno jakościowych, jak i ilościowych, analizy danych, a także wykorzystywania w praktyce biznesowej nowoczesnych technik badawczych, jak np. wirtualnej rzeczywistości czy gier decyzyjnych.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty:

  psychologia uczenia się i rozwoju, psychologia reklamy, zachowania organizacyjne, zarządzanie różnorodnością, budowa narzędzi badawczych, behawioralne podstawy podejmowania decyzji, neurofeedback, grywalizacja w motywowaniu, komunikacja w zespołach rozproszonych, badania marketingowe, komputerowa analiza danych

  Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie jako:

  • specjaliści ds. rozwoju pracowników oraz innych obszarów HR,
  • specjaliści ds. reklamy i marketingu,
  • specjaliści ds. kreowania wizerunku, 
  • trenerzy biznesu.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku Komunikacja i psychologia w biznesie mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach podyplomowych i w Szkole Doktorskiej, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

   

  Forma studiów: stacjonarne

  WYDZIAŁ EKONOMII, FINANSÓW I ZARZĄDZANIA – KAMPUS CUKROWA

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  Program kierunku ma charakter modułowy, student wybiera trzy z czterech modułów:

  • kreowanie innowacji w biznesie,
  • psychologia rozwoju kompetencji,
  • psychologia w marketingu,
  • psychologia zarządzania zmianą.

  Moduł dotyczący kreowania innowacji ukierunkowany jest na wsparcie tworzenia nowych i użytecznych produktów oraz rozwiązań w biznesie przez dokładne zrozumienie problemów i potrzeb odbiorców (design thinking) oraz badania ich reakcji psychofizjologicznych.

  Moduł psychologii rozwoju kompetencji jest z kolei kierowany do osób chcących w sposób bardziej świadomy popracować nad kompetencjami własnymi oraz pracowników niezbędnymi w pracy menedżera, a dotyczącymi takich zagadnień, jak zarządzanie czasem, psychologia uczenie się rozwój pracowników oraz coaching.

  Natomiast w ramach modułu psychologii marketingu rozwijana będzie wiedza oraz umiejętności dotyczące marki własnej, rozwijania doświadczeń konsumenta i psychologii reklamy.

  W ramach modułu obejmującego obszar psychologii zarządzania zmianą kształtowane będą umiejętności w zakresie procesów projektowania i wdrażania planowanych zmian w organizacjach, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów oraz symulacji modeli mentalnych dotyczących różnych kontekstów myślenia i zachowań człowieka.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.


  Dodatkowe informacje:

  Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier. Istnieje również możliwość odbycia staży zagranicznych w ramach programu ERASMUS+.