• 13 MAJ 21

  Jednostka prowadząca: Instytut Ekonomii i Finansów

  Wydział: Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

  Informacje o kierunku:

  Cel studiów:

  Przekazanie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy teoretycznej oraz wykształcenie praktycznych umiejętności z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS.

  Opis kierunku:

  Program studiów obejmuje pełny zakres zagadnień potrzebnych do wykonywania obowiązków na stanowiskach kadrowych, kadrowo-płacowych, rozliczeniowych oraz pełnienia samodzielnych funkcji we wskazanych zakresach. Uczestnicy będą mieli również możliwość nabycia praktycznych umiejętności z obsługi systemów informatycznych ukierunkowanych na zagadnienia z obszaru kadr i płac.

  Kwalifikacje absolwentów przygotowują do zawodów:

  • Kierownik działu kadr i płac (kod zawodu: 121201),
  • Specjalista do spraw kadr (kod zawodu: 242307),
  • Specjalista ds. wynagrodzeń (kod zawodu: 242310),
  • Pracownika do spraw osobowych (kod zawodu: 441501),
  • Pracownika działów kadr (kod zawodu: 441590).

  Uczestnicy:

  Uczestnikiem studiów może być osoba, która ukończyła studia wyższe, co najmniej licencjackie.  Studia są adresowane do osób: przygotowujących się do pracy w obszarze kadr i płac; aktywnych zawodowo i specjalizujących się w tych zagadnieniach mających na celu udoskonalenie wiedzy, umiejętności, kompetencji w tej tematyce; które mają zamiar zdobyć nowe, dodatkowe umiejętności i uprawnienia; które chcą samodzielne prowadzić sprawy kadrowo-płacowe we własnej działalności gospodarczej.

  Wykładowcy:

  Zajęcia na studiach prowadzi zespół, składający się z najwyższej klasy wykładowców z doświadczeniem praktycznym – specjalistów w danym zagadnieniu, zatrudnionych na Uniwersytecie Szczecińskim:

  • dr hab. Beata Sadowska, prof. US
  • dr hab. Adam Adamczyk, prof. US
  • dr hab. Wojciech Jarecki, prof. US
  • dr inż. Anna Zbaraszewska
  • dr Sławomir Driczinski
  • dr Mikołaj Rylski
  • dr Dariusz Pauch

  Organizacja:

  Organizacja nauki:

  Czas trwania: 1 rok, 2 semestry. Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, co 2 tygodnie.

  Studia obejmują 193 godziny zajęć, w ramach których będzie realizowany plan studiów obejmujący:
  1. Dokumentacje pracowniczą
  2. Elementy zbiorowego prawa pracy
  3. Podstawy ochrony pracy
  4. Rekrutacja i selekcja pracowników
  5. System ubezpieczeń społecznych
  6. Wybrane elementy prawa pracy
  7. Obsługa systemów kadrowo-płacowych
  8. Podatek dochodowy od osób fizycznych
  9. Pomiar i kontroling kadr
  10. Rozliczanie wynagrodzeń
  11. Tworzenie pracowniczych aktów wewnątrz zakładowych
  12. Zatrudnienie niepracownicze.

  W wypadku zagrożenia epidemicznego dopuszcza się możliwość organizacji zjazdów w trybie zdalnym.

  Warunki zaliczenia:

  Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów.

  Opłaty: 4000 zł (po 2000 zł za semestr), z możliwością rozłożenia płatności na 2 równe raty w semestrze.

  Rekrutacja:

  Warunkiem rekrutacji na studia będzie rejestracja w systemie, a następnie, zgodnie z etapami rekrutacji, przesłanie listownie następujących dokumentów:

  1. odpis dyplomu ukończenia studiów lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  2. kwestionariusz osobowy kandydata – należy wygenerować i wydrukować po zarejestrowaniu się w ERK
  3. 2 zdjęcia (aktualna fotografia kandydata zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  4. deklaracja kandydata dotycząca sposobu wnoszenia opłat (max. 4 raty w semestrze)

  REKRUTACJA NA SEMESTR LETNI W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 OD 24 STYCZNIA 2022

  Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK:  https://e-podyplomowe.usz.edu.pl/erekrutacjanew/index.php

  Rekrutacja trwa do 25.02.2022r. Zapraszamy do rejestracji.

   

  Sposób składania dokumentów:

  Dokumenty należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera na adres:

  Uniwersytet Szczeciński

  Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

  Katedra Rachunkowości

  pok. 234

  ul. Mickiewicza 64

  71-101 Szczecin

  z dopiskiem: Studia Podyplomowe Kadry i Płace.

   

  Sekretariat:

  dr Aneta Brzeska

  email: aneta.brzeska@usz.edu.pl

  Tel. + 48 91 444 1946

   


  Dodatkowe informacje:

  brak