• 22 PAŹ 20

  Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem jest kierunkiem z wykładowym językiem włoskim. Studia mają na celu wykształcenie specjalistów w dziedzinach związanych z kulturą i turystyką, posiadających umiejętność zarządzania procesami komunikacji i interakcji offline i online między instytucjami zajmującymi się kulturą i turystyką, zarówno w wymiarze regionalnym, jak i międzynarodowym.
  Szczególny nacisk będzie położony na profesjonalne przygotowanie lingwistyczne i kulturowe
  oraz rozwój kompetencji teoretycznych i praktycznych, m.in. tłumaczeniowych i komunikacyjnych.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty:
  Analiza, interpretacja i tłumaczenie tekstów, tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne,
  stylistyka i pisanie, sztuka współczesna i modele ekspozycji, tradycje i kultura ludowa Włoch,
  organizacja wydarzeń kulturalnych, geografia i organizacja turystyki we Włoszech.

  Nauczysz się:
  • komplementarnego spojrzenia na kulturowe, antropologiczne, socjologiczne i ekonomiczne aspekty Włoch, w perspektywie działalności związanej z kulturą i turystyką,
  • przygotowania lingwistycznego i kulturowego,
  • rozwijania kompetencji teoretycznych i praktycznych m.in. tłumaczeniowych i komunikacyjnych z dziedzin szeroko pojętej kultury, geografii i ekonomii,
  • zarządzać i planować wydarzenia oraz usługi związane z rynkiem kulturalno-turystycznym.

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • osoby zaangażowane w różnorodnych dziedzinach życia związanych z obszarem języka i kultury włoskiej,
  • osoby animujące kontakty polsko-włoskie w zakresie działań wspólnych Unii Europejskiej,
  • pracownicy biur turystycznych w obu krajach, w ośrodkach dla emigrantów itp.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

   

  Forma studiów: stacjonarne

  WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • mediacja językowa, kultura i turystyka

  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji stanowi ocena na dyplomie. Kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunku italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem obowiązuje rekrutacja według następujących kryteriów:

  • dla absolwentów kierunku italianistyka lub innych z obszaru nauk humanistycznych z wykładowym językiem włoskim: konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych,
  • absolwenci innych kierunków z obszaru nauk humanistycznych: konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych i udokumentowana znajomość języka włoskiego na poziomie C1
  • dla pozostałych kandydatów: konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych i rozmowa kwalifikacyjna w języku włoskim.

   


  Dodatkowe informacje:

  Studenci odbywają praktyki zawodowe w publicznych i prywatnych instytucjach kultury oraz podmiotach związanych z turystyką. Praktyki stanowią integralną część kształcenia i służą uzyskaniu kwalifikacji w zakresie wynikającym ze specyfiki kierunku i specjalności.