• 22 KW. 21

  International economics jest kierunkiem z wykładowym językiem angielskim. Studia rozwijają kompetencje społeczne niezbędne do pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących w zmieniającym się i trudno przewidywalnym globalnym otoczeniu. Program studiów ma strukturę modułową, co zwiększa elastyczność w doborze przedmiotów, dzięki czemu student ma większy wybór w budowie umiejętności i kompetencji.

  Nauczysz się:
  • kreatywności i otwartości na zmiany,
  • działać w sposób przedsiębiorczy,
  • analizować zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze w skali krajowej i globalnej gospodarki,
  • dobierać i zastosować metody oraz narzędzia do analizy procesów społecznoekonomicznych, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne,
  • współpracować w zespole, pełniąc w nim różne funkcje i role, w tym kierownicze.

  Przykładowe przedmioty:
  International economic relations – advanced course, international business valuation,
  advance analytics – Big Data, digitalisation and platform economy, industry 4.0, international
  financial integration.

  Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie jako:
  • eksperci i konsultanci w organach administracji publicznej,
  • specjaliści w przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych,
  • analitycy ekonomiczni w korporacjach międzynarodowych.

   

  Forma studiów: stacjonarne

  WYDZIAŁ EKONOMII, FINANSÓW I ZARZĄDZANIA – KAMPUS MICKIEWICZA

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  Program kierunku ma charakter modułowy co umożliwia wybór indywidualnej ścieżki edukacyjnej, dopasowanej do preferencji studenta.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:

  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni


  Dodatkowe informacje:

  Kandydaci muszą prezentować znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie w tym języku. Studenci kierunku International Economics będą mieli możliwość doskonałego przygotowania się do podjęcia pracy w globalnej gospodarce. Należy przy tym, podkreślić usytuowanie Szczecina w regionie przygranicznym, co zwiększa możliwości współpracy międzynarodowej. Jest to związane między innymi z pokoleniową wymianą kadr menedżerskich, szczególnie u naszych zachodnich sąsiadów, oraz szybszym rozwojem regionów przygranicznych, w tym Euroregionu Pomerania. Program studiów w języku angielskim pozwala rozwinąć kompetencje językowe w zakresie nie tylko fachowego słownictwa ale także swobody i  otwartości w nawiązywaniu kontaktów i relacji biznesowych.  Dodatkowym atutem studiowania na kierunku International Economics jest możliwość pracy nad wspólnymi projektami ze studentami z wymiany międzynarodowej, co pozwala dodatkowo dzielić się doświadczeniami oraz poznawać kulturę i zwyczaje innych krajów.