• 04 CZE 19

  Każdy uczestnik Interdyscyplinarnych Studiów Zaawansowanych (ISZ) studiuje równolegle dwa wybrane przez siebie kierunki studiów drugiego stopnia prowadzone na Uniwersytecie Szczecińskim i realizuje pod opieką dwóch tutorów interdyscyplinarny projekt badawczy.
  Jednocześnie korzysta z finansowego wsparcia badań oraz szeregu rozwiązań organizacyjnych oferowanych przez projekt „UNIWERSYTET 2.0. – STREFA KARIERY”.

  Profil studiów: ogólnoakademicki


  Specjalności:

  nie dotyczy


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego do ISZ mogą przystąpić osoby, które w trakcie rekrutacji na dany rok akademicki zarejestrowały się na dwa kierunki studiów stacjonarnych drugiego stopnia prowadzone na US i spełniają warunki stawiane kandydatom na studiach II stopnia US.

  Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
  N = D+P+R,
  gdzie:
  D – ocena z dyplomu kandydata,
  P – punkty za koncepcję projektu kandydata,
  R – punkty za rozmowę kwalifikacyjną oraz inne osiągnięcia i formy działalności kandydata świadczące o jego dotychczasowej aktywności naukowej.

  Postępowanie kwalifikacyjne na ISZ obejmuje:
  – składanie przez kandydatów wniosków o uczestnictwo w ISZ
  ( formularz zgłoszeniowy, dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu studiów, koncepcję proponowanego projektu badawczego, zgodę tutorów na sprawowanie opieki nad indywidualnym projektem badawczym studenta,  dokument  potwierdzający rejestrację na dwa kierunki studiów drugiego stopnia,  opinię o kandydacie sporządzoną przez pracownika uczelni oraz inne dokumenty potwierdzające aktywność studenta,
  – rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami do uczestnictwa w ISZ.


  Dodatkowe informacje:

  Dodatkowe formy wsparcia dla uczestników ISZ: dotacja badawcza w wysokości 5000 PLN rocznie, laptop wraz z oprogramowaniem na czas nauki, wyjazd na szkołę letnią do atrakcyjnej miejscowości, 120 godzin lektoratu „Język angielski w komunikacji naukowej”, wykłady z profesorami z zagranicy. Po ukończeniu obu studiowanych przez siebie kierunków, uczestnik ISZ otrzymuje Certyfikat ukończenia Interdyscyplinarnych Studiów Zaawansowanych oraz dwa dyplomy magisterskie. Więcej informacji : http://interstudia.usz.edu.pl/