• 22 KW. 21

  Studia na kierunku informatyka w biznesie pozwalają na zdobycie wiedzy oraz umiejętności z zakresu praktycznych zastosowań informatyki. Studenci nabywają umiejętności w zakresie programowania systemów biznesowych oraz systemów wykorzystujących metody uczenia maszynowego i sztuczną inteligencję.

  Nauczysz się:
  • stosować nowe media i technologie w biznesie,
  • programować bazy danych i zarządzać danymi,
  • programować rozwiązania biznesowe wykorzystujące technologie Big Data,
  • programować aplikacje biznesowe,
  • wdrażać systemy ERP i zapewnić ich utrzymanie,
  • wykorzystywać wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość do celów biznesowych.

  Przykładowe przedmioty:
  Nowe media w biznesie, e-marketing, modelowanie i animacja 3D, rzeczywistość wirtualna, programowanie baz danych, programowanie aplikacji biznesowych, narzędzia web scraping.

  KARIERA i PRACA
  Nasi absolwenci pracują jako:
  • programiści systemów informatycznych,
  • analitycy danych,
  • specjaliści baz danych,
  • specjaliści ds. wdrożeń systemów informatycznych ERP,
  • specjaliści ds. e-marketingu i biznesu elektronicznego.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku informatyka i ekonometria mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

   

  Forma studiów: stacjonarne

  WYDZIAŁ EKONOMII, FINANSÓW I ZARZĄDZANIA – KAMPUS CUKROWA

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:

  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni


  Dodatkowe informacje:

  Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier. Istnieje również możliwość odbycia staży zagranicznych w ramach programu ERASMUS+.