• 22 PAŹ 20

  Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie projektowania i wdrażania zaawansowanych systemów informatycznych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych oraz definiowania strategii ich informatyzacji.
  Studia na kierunku informatyka i ekonometria umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zaawansowanej analizy danych, badania dużych zasobów danych w chmurze oraz stosowania technologii internetowych.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty:
  Problemy sztucznej inteligencji, zastosowanie sieci neuronowych w ekonomii, komputerowe
  wspomaganie decyzji, platformy e-commerce, prognozowanie gospodarcze, internet w biznesie.

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • analitycy data mining,
  • administratorzy serwisów internetowych,
  • doradcy ds. strategii informatyzacji,
  • samodzielni przedsiębiorcy e-biznesu, konsultingu, usług IT,
  • specjaliści w służbach statystyki publicznej.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku informatyka i ekonometria mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

   

  Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

  WYDZIAŁ EKONOMII, FINANSÓW I ZARZĄDZANIA – KAMPUS MICKIEWICZA

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • systemy informatyczne w przedsiębiorstwach;
  • data mining w analizach ekonomicznych

  Kryteria kwalifikacji:

  Na studia stacjonarne

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

  Na studia niestacjonarne

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier. Istnieje również możliwość odbycia staży zagranicznych w ramach programu ERASMUS+.