• 30 MAR 17

  Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie projektowania i wdrażania zaawansowanych systemów informatycznych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych oraz definiowania strategii ich informatyzacji. Treści kształcenia obejmują metody ekonometrii dynamicznej i finansowej, metody aktuarialne, analizę wielowymiarową oraz ekonomię matematyczną. Rozbudowany jest również blok przedmiotów informatycznych, obejmujący m.in. sieci komputerowe, inżynierię oprogramowania, systemy informacyjne zarządzania oraz zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem. Absolwenci kierunku informatyka  ekonometria posiadają umiejętności niezbędne do pracy w działach analiz biznesowych, projektowania systemów informatycznych, organizacji przetwarzania danych i administrowania bazami danych.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: ekonometria dynamiczna i finansowa, inżynieria oprogramowania, zaawansowane metody statystyczne.

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • projektanci multimedialni wizerunku firmy,
  • projektanci/programiści systemów informatycznych,
  • administratorzy serwisów internetowych,
  • analitycy biznesowi IT,
  • doradcy ds. systemów informatycznych w organizacji,
  • administratorzy sieci komputerowej,
  • samodzielni przedsiębiorcy e-biznesu, konsultingu, usług IT.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku informatyka i ekonometria mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • systemy informatyczne w przedsiębiorstwach;
  • data mining w analizach ekonomicznych.

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.


  Kryteria kwalifikacji:

  Na studia stacjonarne

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

  Na studia niestacjonarne

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier. Istnieje również możliwość odbycia staży zagranicznych w ramach programu ERASMUS+.