• 06 LIP 22
    Informacje dla uczniów szkół działających na terytorium Ukrainy

    Jeżeli byłeś uczniem szkoły działającej na terytorium Ukrainy – koniecznie zapoznaj się z poniższym komunikatem.

    Wobec kandydatów na studia w Uniwersytecie Szczecińskim na rok akademii 2022/2023, którzy w dniu 24 lutego 2022 r. byli uczniami szkół działających na terytorium Ukrainy, a nie posiadają wyników egzaminów końcowych i nie przystąpili do egzaminu ZNO, dokumentem uprawniającym do aplikowania na studia w US jest świadectwo o pełnym wyksztalceniu średnim.

    W przypadku konieczności rankingowania kandydatów nieposiadających polskiego obywatelstwa, w ramach przyjętych limitów miejsc na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, brane są pod uwagę wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły średniej jako poziom podstawowy, albo wyniki testu NMT przeprowadzonego w 2022 roku, jeśli są dla kandydata korzystniejsze w prowadzonym postepowaniu rekrutacyjnym.