• 22 PAŹ 20

  Dzięki studiom historycznym drugiego stopnia absolwent rozszerza umiejętności i wiedzę uzyskaną na studiach pierwszego poziomu w zakresie ogólnego wykształcenia humanistycznego i wiedzy merytorycznej. Absolwent uzyskuje gruntowną wiedzę w zakresie wybranej specjalności naukowej oraz wszechstronne umiejętności warsztatowe.

  Nauczysz się:
  • analizować dokumenty, odczytywać ukryte przesłania, rozumieć przebieg i konsekwencje zdarzeń,
  • wyjaśniać przyczyny zjawisk, zachodzących w przeszłości i współcześnie,
  • pracy nauczyciela – historyka (po wybraniu specjalności nauczycielskiej),
  • gromadzić, opracowywać i prezentować informacje.

  Czas trwania studiów: 4 semestry.

  Przykładowe przedmioty: Oral history – zagadnienia teoretyczne i praktyczne, historia i społeczeństwo – dziedzictwo epok, gromadzenie, opracowanie i opieka nad eksponatami, wizualizacja danych przestrzennych.

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • pracownicy archiwów,
  • pracownicy muzeów i instytucji zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego,
  • pracownicy mediów.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów II stopnia na kierunku Historia, mogą kontynuować kształcenie na studiach III stopnia w zakresie dyscypliny naukowej historia oferowanych przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz na innych studiach doktoranckich prowadzonych zarówno przez Wydział Humanistyczny, jak i inne wydziału Uniwersytetu Szczecińskiego i inne uczelnie. Absolwenci mogą również skorzystać z oferty studiów podyplomowych realizowanych w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz innych prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim i innych uczelniach.

   

  Forma studiów: stacjonarne

  WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • muzealnictwo
  • nauczycielska

   

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uczelni.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów I stopnia z dziedziny nauk humanistycznych lub dziedziny nauk społecznych, z tym, że:

  • dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia na kierunku historia kryterium kwalifikacji będzie tylko ocena na dyplomie
  • dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia na kierunkach innych niż historia- dodatkowo obowiązywać będzie rozmowa kwalifikacyjna.

   


  Dodatkowe informacje:

  Studia na specjalności nauczycielskiej przeznaczone są dla kandydatów, którzy ukończyli specjalność (lub specjalizację) nauczycielską na studiach pierwszego stopnia na tym samym kierunku. Praktyki na kierunku historia odbywają się zgodnie z programem studiów.