• 22 PAŹ 20

  Niczym detektyw tropi wszelkie ślady, które pozwalają odczytać historię Ziemi zapisaną w minerałach i skałach oraz rezultatach różnych procesów, które kształtują zarówno wnętrze, jak i powierzchnię naszej planety. Student uzyska wiedzę i umiejętności, dzięki
  którym zrozumie zjawiska i procesy zachodzące w obrębie przyrody nieożywionej. Program studiów obejmuje szczegółową wiedzę z zakresu nauk geologicznych, a także ogólną z zakresu niektórych innych nauk przyrodniczych i pomocniczych (ścisłych i technicznych), takich jak: fizyka, chemia, matematyka, statystyka, kartografia, oceanografia.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • wykonywania i nadzorowania prac geologiczno-inżynierskich związanych z rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych oraz zagrożeń geodynamicznych i ochroną brzegu morskiego,
  • prowadzenia i monitorowania prac hydrogeologicznych związanych z poszukiwaniem i eksploatacją wód podziemnych oraz z zakresu ochrony wód gruntowych,
  • wykonywania i nadzorowania prac geologiczno-poszukiwawczych, w szczególności kruszyw mineralnych i surowców ceramicznych,
  • realizowania prac laboratoryjnych dotyczących określenia właściwości fizycznych gruntów, analiz mikropaleontologicznych, paleobotanicznych,
  • gromadzenia, przetwarzania i archiwizacji różnorodnych informacji geologicznych, z zastosowaniem technik komputerowych wykorzystujących specjalistyczne oprogramowanie.

  Przykładowe przedmioty:
  geologia fizyczna z elementami planisekcji, geomorfologia, mineralogia, ćwiczenia z geologii fizycznej w regionie karpackim, podstawy geochronologii i stratygrafii, paleontologia, geologia dna mórz i oceanów, kartografia geologiczna, podstawy tektoniki i geologii strukturalnej, sedymentologia

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  • laboratoriach badawczych,
  • instytucjach i przedsiębiorstwa, których działalność związana jest z poszukiwaniem i eksploatacją zasobów naturalnych,
  • biurach planistycznych i projektowych,
  • urzędach administracji rządowej i samorządowej, np. w wydziałach planowania przestrzennego lub ochrony środowiska.

  WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • biologia
  • geografia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • filozofia
  • historia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Zajęcia dydaktyczne odbywają się w nowoczesnych laboratoriach Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych, a różnorodne ćwiczenia terenowe w najciekawszych pod względem geologicznym rejonach kraju (góry, wybrzeże Morza Bałtyckiego). Ważną rolę w kształceniu studentów geologii i ich wszechstronnym rozwoju odgrywa prężnie działające Koło Naukowe Geologów i współpraca ze środowiskiem przyszłych pracodawców.