• 22 PAŹ 20

  Student uzyska wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu zrozumieć zjawiska i procesy
  zachodzące w obrębie przyrody nieożywionej.
  Program studiów obejmuje szczegółową wiedzę z zakresu nauk geologicznych, a także ogólną
  wiedzę z zakresu niektórych innych nauk przyrodniczych i pomocniczych (ścisłych i technicznych), takich jak: fizyka, chemia, matematyka, statystyka, kartografia, oceanografia, co pozwoli mu na zrozumienie funkcjonowania geosystemu, w szczególności tych procesów, które zachodzą w obrębie litosfery i kształtują powierzchnię Ziemi.

  Nauczysz się:
  • wykonywać i nadzorować prace geologiczno-inżynierskie, związane z rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych dotyczące m.in. ochrony brzegu morskiego,
  • wykonywać prace hydrogeologiczne związane z poszukiwaniem i eksploatacją wód podziemnych,
  • gromadzić, przetwarzać i archiwizować różnorodne informacje geologiczne z zastosowaniem technik komputerowych wykorzystujących specjalistyczne oprogramowanie.

  Czas trwania studiów: 4 semestry.

  Przykładowe przedmioty:
  Metody badawcze w geologii, lądowe i morskie środowiska sedymentacyjne, poszukiwanie i dokumentowanie złóż oceanicznych, poszukiwanie i dokumentowanie złóż czwartorzędu, ćwiczenia terenowe z geologii Polski, ćwiczenia terenowe z kartografii czwartorzędu w morskiej strefie brzegowej.

  Nasi absolwenci pracują w:
  • instytucjach państwowej służby geologicznej, urzędach administracji rządowej i samorządowej, m.in. przy wydawaniu po zwoleń na eksploatację kopalin, składowanie odpadów oraz na wykonywanie prac inżynieryjnych pod duże inwestycje,
  • przedsiębiorstwach geologicznych i wiertniczych, firmach zajmujących się poszukiwaniem i dokumentowaniem złóż,
  • jednostkach projektowych, laboratoriach badawczych i ośrodkach naukowych, przedsiębiorstwach zajmujących się oceną warunków geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych dla potrzeb działalności gospodarczej.

  Kontynuacja nauki: studia III stopnia (obszar nauk przyrodniczych).

   

  Forma studiów: stacjonarne

  WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • Geologia morza
  • Geologia czwartorzędu

  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia  na kierunku należącym do obszaru nauk przyrodniczych. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia kierunku spoza obszaru nauk przyrodniczych mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczającej je do kwalifikacji na podstawie oceny na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Unikatowa oferta specjalistycznych przedmiotów warsztatowych (m.in. warsztaty georadarowe, geotechniczne, hydroakustyczne, dendrochronologiczne, mikropaleontologiczne itp.) zapewniających opanowanie najnowszych metod badań geologicznych z wykorzystaniem doskonale wyposażonych laboratoriów Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych US. Szerokie możliwości współuczestnictwa w realizowanych na Wydziale licznych projektach badawczych, badawczo-rozwojowych i badawczo-wdrożeniowych oraz działania w ramach wyróżniającego się na Uczelni studenckiego Koła Naukowego Geologów.