• 27 STY 21

    Jednostka prowadząca: Instytut Nauk o Morzu i Środowisku

    Wydział: Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

    Informacje o kierunku:

    Cel studiów

    Na studiach podyplomowych prowadzone jest dokształcanie nauczycieli poprzez uzupełnianie ich wykształcenia o wiedzę w zakresie geografii oraz o umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotu „geografia” na wszystkich poziomach edukacji szkolnej. Cel studiów stanowi poświadczone stosownym świadectwem dopełnienie kwalifikacji nauczycielskich.

    Opis kierunku/Program

    Program studiów podyplomowych został dostosowany do aktualnie obowiązującej podstawy programowej. Obejmuje m.in. praktykę nauczycielską w szkole, jednodniowe zajęcia terenowe na Stacji Morskiej US w Międzyzdrojach, jednodniową wycieczkę objazdową po Województwie Zachodniopomorskim, zajęcia laboratoryjne, zajęcia w muzeum geologicznym, podstawy GIS (Geographic Information Systems) oraz wykłady dotyczące aktualnych kierunków badań w geografii.

    Łącznie 440 godzin (w tym praktyka nauczycielska).

    Uczestnicy

    Nauczyciele nieposiadający kwalifikacji nauczyciela geografii.

    Wykładowcy

    Pracownicy Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku (Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych) prowadzący zajęcia dotyczące geografii fizycznej oraz Instytutu Gospodarki przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej (Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania) prowadzący zajęcia z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej.

    Organizacja:

    Organizacja nauki

    Zjazdy weekendowe, najczęściej co drugi tydzień. Zajęcia będą odbywały się  w piątki po południu i w soboty (+ jedna niedziela).

    Czas trwania
    3 semestry
    Warunki zaliczenia

    Zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów w formie przewidzianej planem studiów oraz odbycie praktyk zawodowych w wybranej przez uczestnika studiów podyplomowych szkole.

    Opłaty

    1580 zł za semestr. Uczestnik studiów podyplomowych może wnieść opłatę semestralną  jednorazowo, w formie 2 rat po 790 zł lub 4 rat po 395 zł. Opłatę za ostatni semestr można wnieść w maksymalnie dwóch ratach ze względu na skrócony czas jego trwania.

    Rekrutacja:

    REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 ZOSTAŁA ZAWIESZONA.
    Warunki rekrutacji

    Ukończone studia wyższe. Posiadanie udokumentowanych uprawnień pedagogicznych – zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach pedagogicznych lub aktu nadania stopnia awansu zawodowego.

    W kolejnym etapie, po rejestracji w systemie, należy dostarczyć wymagane dokumenty za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej – Magdalena Klimczak, WNŚiP, ul Mickiewicza 16, 70-383.

    Sposób składania dokumentów: po rejestracji w systemie ERK, dokumenty należy przesłać w terminie 6 – 30 września.

    Dokumenty należy dostarczyć za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej pod następujący adres:

    Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego,

    ul. Mickiewicza 16, 70-383 Szczecin

    Uwaga! Przyjęte zostaną tylko osoby, których dokumenty wpłyną pod wskazany adres w podanym terminie.

    Po wysłaniu dokumentów, wskazany jest kontakt telefoniczny z kierownictwem lub obsługą studiów podyplomowych w celu weryfikacji otrzymania przesyłki.

    Kontakt
    kierownik studiów

    dr Małgorzata Świątek – 91-444-25-26,

    e-mail: malgorzata.swiatek@usz.edu.pl

    sekretariat

    mgr Magdalena Klimczak – 91-444-24-61,

    e-mail: magdalena.klimczak@usz.edu.pl


    Dodatkowe informacje:

    brak