• 22 PAŹ 20

  To studia dla osób ciekawych świata, chcących zrozumieć wzajemne powiązania oraz zależności między człowiekiem a otaczającym go środowiskiem przyrodniczym i społeczno- gospodarczym, gotowych do ciągłego poszerzania własnych horyzontów. Geografia daje nie tylko solidną, wszechstronną wiedzę przedmiotową i imponujący zakres
  umiejętności, lecz kształci także osoby potrafiące myśleć kreatywnie i nieszablonowo, które
  są poszukiwane na współczesnym rynku pracy. Do dyspozycji studentów są doskonale wyposażone,
  nowoczesne laboratoria Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych,
  Stacja Morska w Międzyzdrojach oraz jednostki pływające.

  Nauczysz się:
  • przetwarzać i analizować dane przestrzenne,
  • wizualizować dane graficznie i kartograficznie,
  • prowadzić badania laboratoryjne i terenowe,
  • diagnozować aktualny stan środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego,
  • doradzać w zakresie wykorzystania zasobów i ochrony środowiska oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów inwestycyjnych.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: globalne problemy demograficzne, globalne zmiany atmosfery i klimatu, trendy światowej gospodarki, biogeografia, antropogeografia

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • specjaliści i eksperci w urzędach administracji państwowej i samorządowej, w tym w urzędach miast, gmin, powiatów i województw (w wydziałach
  koordynacji, rozwoju i promocji, mienia komunalnego i inwestycji, gospodarki komunalnej),
  • pracownicy biur planowania przestrzennego i pracowni urbanistycznych,
  • doradcy w dziedzinie ochrony środowiska, prognoz hydrologicznych i meteorologicznych,
  • specjaliści w zakresie systemów informacji geograficznej GIS, nawigacji satelitarnej GPS oraz kartografii i tworzenia map,
  • doradcy i eksperci w małych oraz średnich przedsiębiorstwach, zwłaszcza branży turystycznej i związanych z wykorzystaniem zasobów naturalnych, gospodarką morską, ochr oną brzegów oraz ich zagospodarowaniem.

  Kontynuacja nauki: W celu uzyskania większych kompetencji i zwiększenia możliwości zatrudnienia zalecane jest kontynuowanie nauki na studiach trzeciego stopnia.

   

  Forma studiów: stacjonarne

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • Geozagrożenia;
  • gospodarka przestrzenna;
  • marketing miejsc;
  • zintegrowane zarządzanie środowiskiem

  Uruchomienie danej specjalności jest uzależnione od liczby zadeklarowanych na tę specjalność studentów. Wybór specjalności nauczycielskiej jest dodatkowo warunkowany ukończeniem kierunku geografia w ramach studiów pierwszego stopnia.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia  na kierunku należącym do obszaru nauk przyrodniczych lub nauk społecznych. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia kierunku spoza obszaru nauk przyrodniczych lub nauk społecznych mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczającej je do kwalifikacji na podstawie oceny na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Do dyspozycji studentów są doskonale wyposażone, nowoczesne laboratoria Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych US, Stacja Morska w Międzyzdrojach, jednostki pływające. Istnieje możliwość działania w ramach studenckich kół naukowych o profilach dopasowanych do indywidualnych preferencji uczestników.