• 22 PAŹ 20

  Studiowanie fizyki pozwala na zrozumienie zjawisk zachodzących na Ziemi i we Wszechświecie oraz na praktyczne wykorzystanie wiedzy. Nasi absolwenci analizują zjawiska fizyczne i posiadają umiejętności ich wykorzystania. Są przygotowani do modelowania tych zjawisk za pomocą metod teoretycznych, numerycznych (umiejętność pisania programów komputerowych) oraz doświadczalnych. Studenci nabywają szerokiej wiedzy i umiejętności z zakresu fizyki i wybranej specjalności, które pozwalają na rozwiązanie zaawansowanych problemów z zakresu fizyki doświadczalnej i teoretycznej.

  Dodatkowo na specjalności fizyka medyczna studenci dowiadują się, jak funkcjonuje organizm człowieka, poznają metody diagnozowania, techniki laserowe wykorzystywane w medycynie i zasady stosowania radioterapii. Specjalność nanotechnologia materiałów daje studentom umiejętność modelowania zjawisk występujących w nanomateriałach oraz prowadzenia badań nanostruktur. Fizyka i inżynieria jądrowa uczy modelowania procesów fizycznych zachodzących w reaktorze jądrowym i działania reaktorów jądrowych.

  Czas trwania studiów: 4 semestry.

  Przykładowe przedmioty: fizyka teoretyczna, fizyka fazy skondensowanej, fizyka kwantowa.

  Nasi absolwenci pracują w:
  • placówkach naukowo-badawczych (instytuty,
  uczelnie wyższe),
  • firmach biotechnologicznych, laboratoriach
  diagnostycznych oraz innych gałęziach
  gospodarki wykorzystujących techniki
  biotechnologiczne (przemysł fermentacyjny,
  spożywczy, farmaceutyczny, biomedyczny).

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku fizyka mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia na kierunku fizyka lub innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • Fizyka Medyczna
  • Nanotechnologia i fizyka materiałów
  • Fizyka doświadczalna i teoretyczna
  • Fizyka i inżynieria jądrowa

  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest uzyskanie łącznie nie mniej niż 35 punktów ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk fizycznych i matematycznych w ramach dotychczasowych studiów.

  Zdolność do podjęcia studiów na kierunku fizyka kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy.


  Dodatkowe informacje:

  brak