• 22 PAŹ 20

  Finanse i rachunkowość to kierunek studiów, który pozwala na zdobycie nowoczesnej i pogłębionej wiedzy oraz umiejętności związanych z finansowo-księgowymi aspektami działalności podmiotów gospodarczych jak również podmiotów sektora publicznego.
  Program studiów tego kierunku został opracowany we współpracy z przedstawicielami praktyki gospodarczej. W procesie kształcenia wykorzystywane są nowoczesne narzędzia informatyczne (zwłaszcza oprogramowanie finansowo-księgowe), przydatne w działalności podmiotów gospodarczych.

  Czas trwania studiów: 4 semestry.

  Przykładowe przedmioty:
  Rachunkowość zarządcza, zaawansowana rachunkowość finansowa, międzynarodowe
  standardy rachunkowości finansowej, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, strategie podatkowe, portfel inwestycyjny.

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • księgowi w jednostkach sektora prywatnego i publicznego,
  • analitycy i doradcy finansowi,
  • specjaliści w bankach i firmach ubezpieczeniowych,
  • doradcy podatkowi,
  • audytorzy, biegli rewidenci, maklerzy giełdowi,
  • specjaliści ds. controllingu.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku finanse i rachunkowość mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

   

  Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

  WYDZIAŁ EKONOMII, FINANSÓW I ZARZĄDZANIA, KAMPUS MICKIEWICZA

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • controlling i rachunkowość zarządcza;
  • rachunkowość finansowa i auditing;
  • inwestowanie na rynkach finansowych;
  • zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie;
  • Applied Finance

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.


  Kryteria kwalifikacji:

  STUDIA STACJONARNE:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

  STUDIA NIESTACJONARNE:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier. Istnieje również możliwość odbycia staży zagranicznych w ramach programu ERASMUS+.