• 22 PAŹ 20

  Filozofia, czyli „umiłowanie mądrości”, to najstarsza nauka, będąca matką wszystkich innych dyscyplin. Od ponad 2500 lat pomaga ludziom zrozumieć otaczający ich świat. Studiujący oprócz zdobywania wiedzy na temat historii filozofii doskonalić może umiejętności racjonalnego argumentowania, ćwiczenia się w odważnym stawianiu trudnych pytań oraz podnosić swoje kompetencje logiczne oraz rozumienia i interpretowania tekstów..

  Czas trwania studiów: 4 semestry.

  Przykładowe przedmioty: gender studies, kultura popularna, kultura i polityka, metodologia filozofii.

  Nasi absolwenci pracują m.in. w:
  • instytucjach upowszechniania kultury, redakcjach, muzeach, teatrach, kinach,
  • agencjach reklamowych, agencjach public relations, w administracji państwowej i samorządowej,
  • organizacjach politycznych i społecznych, w wydawnictwach, w prasie, radiu i telewizji,
  • w szkolnictwie jako nauczyciele filozofii, edukacji filozoficznej, etyki i wiedzy o kulturze.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku filozofia mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

   
  Forma studiów: stacjonarne
   
  WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
   

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  brak.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier.