• 22 PAŹ 20

  Studia na kierunku filologia polska kierowane są do studentów zainteresowanych
  problemami współczesnej humanistyki, a zwłaszcza językoznawstwa, literaturoznawstwa, komparatystyki, edytorstwa i mediów.
  Studenci nauczą się dokonywać pogłębionej analizy i interpretacji utworów literackich, tworzyć teksty informacyjne i perswazyjne, przygotowywać książki do druku, świadczyć usługi redakcyjne, a także być aktywnym i profesjonalnym użytkownikiem mediów.

  Czas trwania studiów: 4 semestry.

  Przykładowe przedmioty:
  Dyskursy późnej nowoczesności, teoria kultury, lingwistyka kulturowa.

  Nasi absolwenci pracują, w zależności od ukończonej specjalności, jako:
  • nauczyciele języka polskiego,
  • krytycy literaccy,
  • edytorzy i redaktorzy,
  • specjaliści PR,
  • bibliotekarze,
  • pracownicy agencji reklamowych i mediów.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku filologia polska mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

  Forma studiów: stacjonarne

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • nauczycielska;
  • językoznawcza;
  • literaturoznawcza;
  • edytorstwo współczesne

   

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Kandydatów na studia drugiego stopnia obowiązuje rekrutacja według następujących zasad:

  • dla absolwentów kierunków z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych: konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych;
  • dla absolwentów kierunków z innych dziedzin: konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz rozmowa kwalifikacyjna.

   

  Studia na specjalności nauczycielskiej przeznaczone są dla kandydatów, którzy ukończyli specjalność (lub specjalizację) nauczycielską na studiach pierwszego stopnia na tym samym kierunku.

   


  Dodatkowe informacje:

  Praktyki na kierunku filologia polska odbywają się zgodnie z programem studiów.