• 22 PAŹ 20

  Studia na kierunku filologia polska kierowane są do studentów zainteresowanych
  problemami współczesnej humanistyki, a zwłaszcza językoznawstwa, literaturoznawstwa, komparatystyki, edytorstwa i mediów.
  Studenci nauczą się dokonywać pogłębionej analizy i interpretacji utworów literackich, tworzyć teksty informacyjne i perswazyjne, przygotowywać książki do druku, świadczyć usługi redakcyjne, a także być aktywnym i profesjonalnym użytkownikiem mediów.

  Czas trwania studiów: 4 semestry.

  Przykładowe przedmioty:
  Dyskursy późnej nowoczesności, teoria kultury, lingwistyka kulturowa.

  Nasi absolwenci pracują, w zależności od ukończonej specjalności, jako:
  • nauczyciele języka polskiego,
  • krytycy literaccy,
  • edytorzy i redaktorzy,
  • specjaliści PR,
  • bibliotekarze,
  • pracownicy agencji reklamowych i mediów.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku filologia polska mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • nauczycielska;
  • językoznawcza;
  • literaturoznawcza;
  • edytorstwo współczesne

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.


  Dodatkowe informacje:

  Praktyki na kierunku filologia polska odbywają się zgodnie z programem studiów.