• 22 PAŹ 20

  W czasach, kiedy język angielski stał się globalnym narzędziem komunikacji, dyplom filologii angielskiej, otwiera drogę do wielu karier; zarówno w kraju, jaki i za granicą. Doskonała znajomość języka angielskiego w połączeniu z umiejętnościami kulturowymi czyni absolwenta anglistyki poszukiwanym kandydatem na rynku pracy. Student nabywa gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu: językoznawstwa, literaturoznawstwa, przekładoznawstwa.

  Czas trwania studiów: 4 semestry.

  Przykładowe przedmioty:
  Zaawansowane sprawności językowe, podstawy języka biznesu, współczesne tendencje
  w literaturze anglojęzycznej, przekład tekstów specjalistycznych, przekład tekstów literackich.

  Nasi absolwenci pracują w:
  • wydawnictwach i redakcjach czasopism,
  • środkach masowego przekazu,
  • turystyce i sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języka i kultury,
  • w szkołach – po ukończenia specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku filologia angielska, mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

  Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • kształcenie translatorskie;
  • nauczycielska

  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Kandydatów na studia drugiego stopnia kierunku filologia angielska obowiązuje rekrutacja według następujących zasad:

  • absolwentów kierunku filologa angielska lub Global Communication (studia w języku angielskim) – konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych,
  • absolwentów innych kierunków – konkurs ocen na dyplomie i poświadczona certyfikatem znajomość języka angielskiego na poziomie C1; w przypadku braku certyfikatu – obowiązuje konkurs ocen na dyplomie i rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim na poziomie C1.

  Studia na specjalności nauczycielskiej przeznaczone są dla kandydatów, którzy ukończyli specjalność (lub specjalizację) nauczycielską na studiach pierwszego stopnia na tym samym kierunku (na tej samej neofilologii).


  Dodatkowe informacje:

  brak