• 22 PAŹ 20

  Szczęście człowieka w istotnej mierze zależy od rodziny – zarówno tej, w której się wychował, jak i tej, którą sam zakłada. Studia na kierunku familiologia rozwijają wiedzę interdyscyplinarną obejmującą zagadnienia małżeństwa i rodziny, stanowiąc uzupełnienie, kontynuację i rozwinięcie studiów pierwszego stopnia. Umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie poradnictwa psychospołecznego i małżeńsko-rodzinnego oraz rozwiązywanie konfliktów w formie sformalizowanych prawnie mediacji.

  Umiejętności uzyskane w trakcie studiów

  Nauczysz się:
  • czym jest rodzina w ujęciu humanistycznym, społecznym i teologicznym,
  • poradnictwa psychospołecznego i małżeńsko-rodzinnego,
  • analizować rozwój psychospołeczny i psychopatologię życia społecznego,
  • diagnozować, wspierać i pomagać w rozwiązywaniu problemów,
  • prowadzić mediacje sądowe, pozasądowe i pomagać w organizacji negocjacji.

  Przykładowe przedmioty

  poradnictwo w zakresie uzależnień; psychopedagogika rodziny; mediacje karne i w sprawach
  nieletnich; poradnictwo małżeńskie i rodzinne; problemy życia seksualnego

  Kariera i praca

  Nasi absolwenci pracują w:
  • instytucjach, w których realizowane są zadania wspierające funkcjonowanie jednostek i całych rodzin,
  • instytucjach przygotowujących do życia w małżeństwie i rodzinie, w tym prowadzenia szkół i grup wsparcia dla rodziców,
  • ośrodkach pomocy rodzinie,
  • poradniach małżeńskich i rodzinnych,
  • ośrodkach pomocy społecznej,
  • placówkach wspierających rodziny osób uzależnionych,
  • instytucjach profilaktyki społecznej i interwencji kryzysowej.

  WYDZIAŁ TEOLOGICZNY

  Forma studiów: stacjonarne

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • poradnictwo psychospołeczne, rodzinne i mediacje

  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji stanowi ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Trzydziestogodzinne praktyki odbywają się w III semestrze studiów. Głównym celem praktyki jest kształcenie umiejętności studentów w zakresie pracy specjalisty poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego oraz mediatora sądowego.