• 22 PAŹ 20

  Kierunek, którego ukończenie gwarantuje absolwentom satysfakcjonujące życie zawodowe i otwiera drzwi do kariery tak szeroko, jak to tylko możliwe.
  Celem nauki jest przekazanie wiedzy ekonomicznej, która przygotuje do pracy na każdym szczeblu zatrudnienia w różnych firmach i instytucjach oraz wzmocni pozycję absolwentów na lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

  Czas trwania studiów: 4 semestry.

  Przykładowe przedmioty:
  Wnioskowanie statystyczne, komunikacja i media społecznościowe, etyka biznesu, wspomaganie decyzji menedżerskich, ocena efektywności przedsiębiorstw, inwestycje zagraniczne.

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • analitycy biznesu m.in. w zakresie oceny funkcjonowania, efektywności i wartości przedsiębiorstw, inwestycji, raportowania społecznego, rynku informacji i technologii, konkurencyjności,
  • kierownicy w działach ekonomicznych, personalnych i innych sekcjach przedsiębiorstw i instytucji,
  • specjaliści i asystenci wspomagający proces decyzyjny menedżerów,
  • menedżerowie w małych i średnich przedsiębiorstwach,
  • eksperci, doradcy i konsultanci oraz kontrolerzy działalności gospodarczej i administracji skarbowej,
  • specjaliści ds. wyceny przedsiębiorstw i wartości niematerialnych oraz finansów i rozliczeń
  międzynarodowych.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku ekonomia mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  WYDZIAŁ EKONOMII, FINANSÓW I ZARZĄDZANIA – KAMPUS MICKIEWICZA

  Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • analityk biznesu;
  • decyzje menedżerskie

  Kryteria kwalifikacji:

  STUDIA STACJONARNE:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

  STUDIA NIESTACJONARNE:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier. Istnieje również możliwość odbycia staży zagranicznych w ramach programu ERASMUS+.