• 22 PAŹ 20

  Kierunek diagnostyka sportowa to unikatowa w skali kraju propozycja stanowiąca kontynuację studiów związanych z kulturą fizyczną. Oferta skierowana jest do osób, które chcą uzyskać kwalifikacje w wielu obszarach dotyczących diagnozy sportowca – zarówno w sferze mentalnej, jak i fizycznej (motoryka, żywienie i suplementacja, odnowa biologiczna i prewencja urazów).

  Umiejętności uzyskane w trakcie studiów

  Nauczysz się:
  • obsługiwać specjalistyczną aparaturę pomiarową,
  • wykorzystywać w procesie szkolenia sportowego warsztat pracy laboratoryjnej – badania oparte na technice biologii molekularnej, biochemii, fizjologii i kinezjologii,
  • analizować i interpretować wyniki diagnostyczne niezbędne do prowadzenia procesu treningu sportowego,
  • dokonywać podstawowej diagnozy zawodnika związanej z jego przygotowaniem fizycznym, dotyczącym motoryki, prewencji urazów, diety i suplementacji,
  • dokonywać podstawowej diagnozy zawodnika związanej z jego przygotowaniem mentalnym,dotyczącym m.in. umiejętności pracy z psychologiem sportowym,
  • metod wspomagania procesu treningowego zarówno na poziomie sportu profesjonalnego, jak i amatorskiego.

  Przykładowe przedmioty

  psychologiczne aspekty diagnozy; kinezjologia praktyczna; diagnoza i podstawowe metody leczenia w fizjoterapii; odporność psychiczna i techniki relaksacyjne w sporcie; informatyzacja procesu treningu sportowego; diagnoza i planowanie treningu motorycznego w wybranych sportach; neuropsychologia praktyczna w sporcie; pomoc psychologiczna w sporcie; metodologia kształtowania szybkości; psychodietetyka, diagnostyka i regulacja masy i składu ciała; żywienie i suplementacja w chorobach sercowo-naczyniowych

  Kariera i praca

  Nasi absolwenci pracują w:
  • w klubach sportowych w charakterze konsultantów/specjalistów lub członków sztabu szkoleniowego, wspierającego proces treningu sportowego,
  • w ośrodkach sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych, klubach fitness jako specjaliści diagnostyki i kontroli sprawności fizycznej,
  • w placówkach edukacyjnych, takich jak: szkoły mistrzostwa sportowego, centra kształcenia sportowego, szkółki sportowe, akademickie lub szkolne kluby sportowe,
  • w laboratoriach naukowych zajmujących się badaniami w obszarze nauk o kulturze fizycznej.

  WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA

  Forma studiów: stacjonarne

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • diagnoza i planowanie żywienia sportowca;
  • diagnoza i planowanie w treningu motorycznym

  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

  Zdolność do podjęcia studiów na kierunku diagnostyka sportowa, kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy.


  Dodatkowe informacje:

  brak