• 20 STY 23

  Jednostka prowadząca: Instytut Nauk Prawnych

  Wydział: Wydział Prawa i Administracji

  Informacje o kierunku:

  Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu cyberbezpieczeństwa. Ponadto celem studiów jest nabycie lub podnoszenie kwalifikacji osób mających zamiar lub już pracujących w obszarze związanym z cyberbezpieczeństwem. 

  Program studiów podyplomowych obejmuje 20 przedmioty (łącznie 168 godzin zajęć). 

  Uczestnik studiów podyplomowych pozna najważniejsze zagadnienia z zakresu cyberbezpieczeństwa, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Koncepcja studiów oparta jest na połączeniu wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. 

  Uczestnik studiów podyplomowych nabywając, poszerzając albo aktualizując wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa będzie jednocześnie nabywać, poszerzać albo korygować umiejętności związane z praktycznym stosowaniem przekazywanej wiedzy. W zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych studia te są komplementarne. 

  Program obejmuje moduły tematyczne tak przemyślane, aby zainteresować zarówno osoby pracujące w sektorze cyberbezpieczeństwa, jak również osoby, które dopiero zamierzają podjąć pracę związaną z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w organizacji, czy też świadczyć usługi kluczowe bądź cyfrowe.  

  W ramach studiów podyplomowych Słuchacz realizuje elementy programu szkoleniowego CSCU (Certified Secure Computer User CSCU – Certyfikowany Bezpieczny Użytkownik Komputera). Celem CSCU jest zapewnienie niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony zasobów informacyjnych w cyberprzestrzeni. Słuchacze zdobędą podstawową wiedzę na temat różnych zagrożeń w cyberprzestrzeni, a nabyte umiejętności pomogą nie tylko zidentyfikować te zagrożenia, ale także skutecznie zminimalizować ich skutki.  

  Ukończenie studiów podyplomowych z wynikiem pozytywnym umożliwia jednorazowe podejście do międzynarodowego egzaminu CSCU (112-12) i uzyskanie certyfikatu bezpiecznego użytkownika komputera.  

  Koncepcja kształcenia na studiach podyplomowych Cyberbezpieczeństwo jest zgodna z aktualnymi potrzebami społeczeństwa informacyjnego i globalnego zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu rozwoju społeczno-gospodarczego państw. Prowadzenie studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji jest zgodne ze Strategią Rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Strategią Rozwoju Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Organizacja:

  Uczestnicy: Studia adresowane są do pracowników: urzędów państwowych, samorządowych, służb mundurowych, branży IT; operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych, kadry menadżerskiej w przedsiębiorstwach, osób, które chcą wzbogacić swoją wiedzę w obszarze cyberbezpieczeństwa; prawników, administratywistów.

  Zajęcia w ramach studiów podyplomowych obejmą przedmioty:

  Semestr 1 rok 1

  • Prawne podstawy cyberbezpieczeństwa – zagadnienia wprowadzające 
  • Akty prawa unijnego i prawa międzynarodowego wobec cyberbezpieczeństwa 
  • Organizacja krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 
  • Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej 
  • Finanse publiczne w sektorze cyberbezpieczeństwa 
  • Karnoprawne aspekty cyberbezpieczeństwa 
  • Identyfikacja i przeciwdziałanie zrachowaniom zagrażającym bezpieczeństwu w sieci 
  • Ochrona danych i informacji przetwarzanych w cyberprzestrzeni 
  • Sztuczna inteligencja w sektorze cyberbezpieczeństwa
  • Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym

  Semestr 2 rok 1  

  • Dostępność cyfrowa serwisów internetowych i aplikacji mobilnych 
  • Cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym i jednostkach świadczących usługi kluczowe 
  • Chmura obliczeniowa i Internet rzeczy jako przykłady innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych
  • Cyberprzestrzeń jako obszar działań militarnych
  • Cyberbezpieczeństwo w sektorze służb mundurowych
  • Cyberbezpieczeństwo urządzeń mobilnych i serwisów społecznościowych 
  • Cyberbezpieczeństwo systemów operacyjnych i połączeń sieciowych 
  • Informatyka śledcza
  • Aspekty etyczne w obszarze cyberbezpieczeństwa 
  • Monitoring małoletnich użytkowników sieci 

   

  Plan studiów przewiduje 168 godzin dydaktycznych oraz 30 punkty ECTS. Praktyki nie są przewidziane w planie studiów.

  Wykładowcy: Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych pracowników z i spoza Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz specjalistów i praktyków z obszaru cyberbezpieczeństwa.

  Organizacja nauki:

  Zajęcia będą odbywały się zgodnie z przyjętym harmonogramem studiów podyplomowych, w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji US (ul. G. Narutowicza 17a). Szczegółowy harmonogram zajęć w danym semestrze zostanie podany słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe.

  Czas trwania:

  Studia trwają 2 semestry. Szczegółowy harmonogram zajęć w danym semestrze zostanie podany słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe.

  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń oraz złożenie egzaminów przewidzianych programem kształcenia. Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych Cyberbezpieczeństwo.  Dodatkowo, Słuchacze zostaną przygotowani do egzaminu EC- Council CSCU 112-12. Ukończenie studiów podyplomowych z wynikiem pozytywnym umożliwia (fakultatywnie) jednorazowe podejście do międzynarodowego egzaminu CSCU (112-12) i uzyskanie certyfikatu bezpiecznego użytkownika komputera.

  Opłata: 3600 zł  Uwaga! Istnieje możliwość dokonania opłat w ratach (max 4 raty w semetrze).

  Rekrutacja:

  Rekrutacja na semestr letni 2022/2023 rozpocznie się 23 stycznia i potrwa do 24 lutego 2023r. ZAPRASZAMY

  Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK:  https://e-podyplomowe.usz.edu.pl/erekrutacjanew/index.php

  Warunki rekrutacji:

  Po rejestracji w systemie, należy dostarczyć wymagane dokumenty.

  Wymagane dokumenty:

  • podanie/kwestionariusz osobowy kandydata – wydruk z systemu ERK,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczona kserokopia dyplomu,
  • zdjęcie (1 sztuka, zgodne z wymaganiami dotyczących zdjęć do dowodów osobistych)

   

  Komplet wymaganych dokumentów należy przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera na adres:

  Uniwersytet Szczeciński
  Wydział Prawa i Administracji
  ul. Narutowicza 17a
  70-240 Szczecin
  z dopiskiem „Studia Podyplomowe Prawo Oświatowe”

  Kontakt

  Kierownik studiów – dr Dominika Skoczylas

  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

  ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin

  e-mail: dominika.skoczylas@usz.edu.pl

  sekretariat

  Obsługa administracyjno-techniczna – mgr Izabela Sawczuk

  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

  ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin, pok. 4

  email: izabela.sawczuk@usz.edu.pl

  tel. 91 444 28 30


  Dodatkowe informacje:

  brak