• 22 PAŹ 20

  To kierunek studiów dla osób, które pragną rozwijać swoje zainteresowania światem przyrody ożywionej. Studia obejmują wiedzę z zakresu biologii ogólnej, opartej na fundamencie nauk matematyczno-przyrodniczych z uwzględnieniem praw fizyki i reguł chemicznych.

  Nauczysz się:
  • interpretować i opisywać zjawiska przyrodnicze na podstawie przeprowadzonych samodzielnie i zespołowo badań laboratoryjnych,
  • najnowszych metod badawczych stosowanych w naukach biologicznych,
  • wykorzystywać metody biologii stosowanej w działalności człowieka,
  • wykonywać analizy laboratoryjne oraz prowadzić badania terenowe,
  • stawiać hipotezy i planować badania oraz interpretować wyniki.

  Czas trwania studiów: 4 semestry.

  Przykładowe przedmioty:
  Biologia molekularna, mechanizmy ewolucji, roślinne i zwierzęce kultury in vitro, ekotoksykologia,
  żywienie człowieka, monitoring środowiska, biologia i wykorzystanie komórek
  macierzystych.

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • pracownicy laboratoriów (medycznych, farmaceutycznych, biotechnologicznych, badawczych, stacji krwiodawstwa, stacji sanitarno-epidemiologicznej),
  • nauczyciele i specjaliści w zakresie edukacji przyrodniczej,
  • przedstawiciele firm farmaceutycznych i biotechnologicznych,
  • pracownicy naukowi i badawczo-dydaktyczni uczelni wyższych,
  • pracownicy firm i instytucji realizujących zadania
  związane z ochroną przyrody i ekspertyzami przyrodniczymi,
  • pracownicy firm zajmujących się behawiorystyką i tresurą zwierząt.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku biologia mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

  Forma studiów: stacjonarne

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
  W = 0,5 O + 0,5 Ś,

  gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

  *Kandydaci po studiach z innych obszarów kształcenia niż dziedzina: nauk przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk rolniczych zobowiązani są do uzupełnienia we własnym zakresie treści programowych z zakresu studiów I stopnia nauk przyrodniczych

  Zdolność do podjęcia studiów na kierunku biologia, kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy.


  Dodatkowe informacje:

  Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier.