• 09 MAJ 19

  To kierunek odpowiedni dla osób aktywnych, przedsiębiorczych i kreatywnych, które wiążą swoją przyszłość z gospodarowaniem szeroko rozumianymi zasobami środowiska wodnego. Naszych absolwentów – specjalistów ds. bezpieczeństwa wodnego, wyposażamy w kompleksową wiedzę stosowaną oraz konkretne umiejętności warsztatowe w czterech obszarach praktycznego przygotowania: ratownictwo wodne, gospodarka wodna, sport i turystyka wodna oraz edukacja dla bezpieczeństwa.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • stosowania skutecznych procedur ratowniczych oraz właściwego doboru i optymalnego wykorzystania specjalistycznego sprzętu ratowniczego,
  • opracowywania analiz przestrzennych do celów szacowania ryzyka, oceny zagrożeń i zarządzania kryzysowego,
  • planowania i organizacji wielorakich aktywności o charakterze sportowo-rekreacyjnym na obszarach wodnych,
  • prowadzenia zajęć w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, pierwszej pomocy oraz wybranych sportów wodnych,
  • zarządzania bezpieczeństwem wodnym na poziomie miast, gmin i regionów, podejmowania stosownej współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  • jednostkach systemu ratownictwa wodnego,
  • instytucjach zajmujących się gospodarką wodną,
  • organizacjach i przedsiębiorstwach sektora usług turystycznych,
  • szkołach podstawowych i innych jednostkach edukacyjnych (po ukończeniu studiów II poziomu),
  • jednostkach administracji rządowej i samorządowej, podmiotach użyteczności publicznej.

  Profil studiów: praktyczny

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • nauczycielska

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • informatyka
  • język polski
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • biologia
  • chemia
  • filozofia
  • historia
  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa IV:

  Podstawą przy postępowaniu rekrutacyjnym są wyniki egzaminu maturalnego oraz wynik egzaminu wstępnego obejmujący sprawdzian z umiejętności pływania na dystansie 400 m stylem dowolnym.

  EGZAMIN WSTĘPNY *** (E) – max. 40 pkt
  Czas pokonania dystansu 400 m do 8 min od 8 do 10 min od 10 do 12 min od 12 do 15 min powyżej 15 min
  Liczba punktów 40 30 20 10 0

   

  Wyniki z wybranych przedmiotów i egzaminu wstępnego podstawione do algorytmu dają wynik końcowy kandydata

  ALGORYTM DO OBLICZANIA WYNIKÓW KANDYDATÓW PODCZAS POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WODNE

   

  NOWA MATURA *
  konkurs świadectw – max. 60 pkt
  Przedmiot Mnożnik przedmiotu poziom rozszerzony Mnożnik przedmiotu poziom podstawowy
  Grupa I    (PI) 0,3 0,15
  Grupa II   (PII) 0,2 0,1
  Grupa III   (PIII) 0,1 0,05

   

  W = (0,3xPIR  ᴗ 0,15xPIP) + (0,2xPIIR ᴗ 0,1xPIIP) + (0,1xPIIIR ᴗ 0,05xPIIIP) + E

   

  STARA MATURA **
  konkurs świadectw – max. 60 pkt
  Przedmiot Skala ocen 1- 6
  2 3 4 5 6
  Grupa I    (PI) 6 12 18 24 30
  Grupa II   (PII) 4 8 12 16 20
  Grupa III   (PIII) 2 4 6 8 10
  Przedmiot Skala ocen 2 – 5
  3 4 5
  Grupa I    (PI) 6 18 30
  Grupa II   (PII) 4 12 20
  Grupa III   (PIII) 2 6 10

   

  W = PI + PII + PIII + E

  • Podstawą postępowania kwalifikacyjnego są wyniki egzaminu: “nowa matura” – egzaminu pisemnego; “stara matura” – egzaminu pisemnego albo ustnego oraz wynik egzaminu wstępnego.

  • Oceny z egzaminu maturalnego/dojrzałości oraz wyniki egzaminu wstępnego zostaną przeliczone na punkty zgodnie z zasadami i według wzorów podanych w tabeli.

   

  *  “NOWA MATURA”

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

  2. Grupa I, II, III – przedmioty do wyboru, w zależności od wybranego kierunku (specjalności) studiów.

  3. Przy obliczaniu wyniku w postępowaniu rekrutacyjnym dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko jeden raz.

  4. Litera “P” przy skrócie we wzorze oznacza poziom podstawowy, litera “R” poziom rozszerzony.

  5. W przypadku egzaminu maturalnego z przedmiotu zdanego na dwóch poziomach (nowa matura), pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy dla kandydata.

  6. Kandydatom klas dwujęzycznych wynik uzyskany na maturze z języka obcego nowożytnego mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,5 a następnie przez mnożnik przypisany do przedmiotu na danym kierunku (specjalności) studiów (nie dotyczy to wyniku egzaminów z przedmiotów zdawanych w języku obcym np. biologia, historia), z zastrzeżeniem, że suma punktów uzyskanych przez kandydata w algorytmie określonym w kryteriach kwalifikacji na danym kierunku (specjalności) studiów nie może przekroczyć maksimum punktów możliwych do uzyskania według tych kryteriów.

  7. ᴗ oznacza “albo”

   

  **  “STARA MATURA”

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie dojrzałości, to pod uwagę będzie brana ocena z danego przedmiotu na świadectwie ukończenia szkoły średniej.

  2. Grupa I, II, III – przedmioty do wyboru, w zależności od wybranego kierunku (specjalności) studiów.

  3. Przy obliczaniu wyniku w postępowaniu rekrutacyjnym dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko jeden raz.

  4. ᴗ oznacza “albo”

   

  *** EGAZMIN WSTĘPNY

  1. Egzamin wstępny obejmuje sprawdzian z umiejętności pływania na dystansie 400 m stylem dowolnym

  2. Kandydaci posiadający zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na ratownika wodnego lub jakąkolwiek klasę sportową w dyscyplinach pływackich otrzymują 40 pkt. i są zwolnieni z egzaminu.

   


  Dodatkowe informacje:

  W ramach umowy między US a WOPR województwa zachodniopomorskiego studenci mają możliwość zdobycia ponad 20 kwalifikacji zawodowych, funkcjonujących na rynku jako uprawnienie do wykonywania zawodu, patent, tytuł lub zaświadczenie wewnątrzorganizacyjne. Studenci mają dostęp do innowacyjnych rozwiązań sprzętowych w ratownictwie (dron, poduszkowiec, symulator tonącego samochodu, poligon podwodny, echosondy, centrum symulacji ratowniczej,  sprzęt przeciwpowodziowy, kamery do wideoanalizy). Istotne znaczenie w kształceniu mają też praktyki w grupach interwencyjnych oraz w działaniach profilaktycznych w kraju i za granicą.