• 22 PAŹ 20

  Studiujący zapoznać się mogą z istotnymi kwestiami dotyczącymi np. przestępczości i terroryzmu oraz uzyskać wiedzę i umiejętności przydatne zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.
  Zajęcia odbywają się nie tylko w salach wykładowych, ale również w pomieszczeniach do specjalistycznych ćwiczeń z zakresu samoobrony, symulacji zamachu, strzelnicy.

  Nauczysz się:
  • wykrywać i ścigać przestępstwa i wykroczenia,
  • zasad postępowania na miejscu przestępstwa i wykorzystania technik kryminalistycznych,
  • podstaw medycyny sądowej, taktyki prowadzenia dochodzeń i śledztw,
  • zasad prowadzenia przesłuchań.

  Czas trwania studiów: 4 semestry.

  Przykładowe przedmioty:
  Komunikacja społeczna, psychologia społeczna, strategia bezpieczeństwa wewnętrznego,
  zapobieganie przestępczości, przywództwo w zarządzaniu bezpieczeństwem lokalnym,
  taktyka konwojowania.

  Nasi absolwenci pracują w:
  • Policji, Straży Pożarnej,
  • służbach ratownictwa,
  • administracji rządowej i samorządowej,
  • Siłach Zbrojnych.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • taktyka i technika kryminalistyczna;
  • bezpieczeństwo osób i mienia;
  • administrowanie służbami bezpieczeństwa wewnętrznego.

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uczelni.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier.