• 22 PAŹ 20

  Studia dla zainteresowanych karierą w służbach mundurowych, których interesują sprawy bezpieczeństwa (np. kryminalistyka, przestępczość czy terroryzm).  We współczesnej rzeczywistości i rosnącej liczbie zagrożeń dla bezpieczeństwa, absolwenci naszych studiów kończą studia, dysponując wiedzą i umiejętnościami przydatnymi dla pracodawcy zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

  Nauczysz się:

  • metodyki wykrywania i ścigania przestępstw i wykroczeń,
  • postępowania na miejscu przestępstwa i wykorzystania technik kryminalistycznych,
  • podstaw medycyny sądowej,
  • taktyki prowadzenia dochodzeń i śledztw,
  • prowadzenia przesłuchań,
  • zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
  • zasad funkcjonowania administracji bezpieczeństwa.
  •  

  Czas trwania studiów: 4 semestry.

  Przykładowe przedmioty:

  Prowadzenie rozmów i przesłuchań, Wprowadzenie do czynności dochodzeniowo-śledczych i operacyjno-rozpoznawczych, Wprowadzenie do techniki kryminalistycznej, Medycyna sądowa, Prawo dowodowe, Analiza kryminalna

  Nasi absolwenci pracują w:
  • Policji, Straży Pożarnej,
  • służbach ratownictwa,
  • administracji rządowej i samorządowej,
  • Siłach Zbrojnych.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

  Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • taktyka i technika kryminalistyczna;
  • bezpieczeństwo osób i mienia;
  • administrowanie służbami bezpieczeństwa wewnętrznego.

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uczelni.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Sektor bezpieczeństwa publicznego jest jednym z niewielu, w których regularnie od wielu lat pojawiają się masowo nowe miejsca pracy, w takich służbach jak np. Policja. Udoskonalamy nasz program, tak aby łączył to, czego studenci chcą się uczyć, z tym co jest przydatne na współczesnym rynku pracy. A jeśli oczekujesz od studiów więcej, możesz rozwijać swoje zainteresowania w Kole Kryminologii i Kryminalistyki. Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier.