• 22 PAŹ 20

  Wyzwania współczesnego świata pokazują, że dziedzina bezpieczeństwa stanowi jeden z najważniejszych czynników współczesnego kształcenia. Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym, przestępczości zorganizowanej, a także katastrofom technicznym i naturalnym wymaga specjalistycznej wiedzy.

  Nauczysz się:
  • przewidywać, analizować oraz stosować procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego indywidualnie oraz w zespole,
  • gromadzić, przetwarzać i udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
  • zasad funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa.

   

  Czas trwania studiów: 4 semestry

   

  Przykładowe przedmioty:
  Psychologia zagrożeń, studia i gry strategiczne, prognozowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa
  państwa, logika ogólna, zarządzanie kryzysowe, międzynarodowe stosunki ekonomiczne.

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • żołnierze zawodowi Wojska Polskiego i w strukturach NATO,
  • funkcjonariusze cywilnych i wojskowych służb specjalnych,
  • pracownicy firm ochroniarskich i detektywistycznych,
  • pracownicy firm zajmujących się analizą bezpieczeństwa i zagrożeń, ochroną danych osobowych i informacji, audytem,
  • funkcjonariusze Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Celnej,
  • pracownicy w strukturach administracji publicznej oraz zespołach zarządzania kryzysowego.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • zarządzanie bezpieczeństwem RP;
  • zarządzanie bezpieczeństwem narodowym.

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uczelni.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji dla wszystkich kandydatów jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier.