• 22 PAŹ 20

  Studia nakierowane są w dużym stopniu na kwestie związane z wojskiem i Siłami Zbrojnymi. Wyzwania współczesnego świata pokazują, że dziedzina bezpieczeństwa stanowi jeden z najważniejszych czynników współczesnego kształcenia. Różne typy konfliktów – militarnych i niemilitarnych, przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym, przestępczości zorganizowanej, a także katastrofom technicznym i naturalnym wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności.

  Nauczysz się:

  • przewidywać, analizować oraz stosować procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego indywidualnie oraz w zespole,
  • gromadzić, przetwarzać i udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
  • zasad funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa.
  • dzięki korzystaniu w toku nauki z Centrum Negocjacji i Edukacji Kryzysowej, nabędziesz umiejętności przeciwdziałania bandyckim napadom, zdobędziesz tężyznę fizyczną w salach fitness oraz nauczysz się zasad posługiwania bronią i strzelania
  • skutecznego działania w grupie (zespole), m.in.: komunikowania się, motywowania; współpracy, negocjacji
  • funkcjonowania jako żołnierz zawodowy w ramach Sił Zbrojnych
  • w jaki sposób pokojowo rozwiązywać konflikty

   

  Czas trwania studiów: 4 semestry

   

  Przykładowe przedmioty:

  Pokojowe rozwiązywanie konfliktów, Terroryzm i zagrożenia asymetryczne, Psychologia zagrożeń, Międzynarodowe organizacje bezpieczeństwa, Autoprezentacja i protokół dyplomatyczny, Służby specjalne w stosunkach międzynarodowych, Geografia i geopolityka XX w.

   

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • żołnierze zawodowi Wojska Polskiego i w strukturach NATO,
  • funkcjonariusze cywilnych i wojskowych służb specjalnych,
  • pracownicy firm ochroniarskich i detektywistycznych,
  • pracownicy firm zajmujących się analizą bezpieczeństwa i zagrożeń, ochroną danych osobowych i informacji, audytem,
  • funkcjonariusze Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Celnej,
  • pracownicy w strukturach administracji publicznej oraz zespołach zarządzania kryzysowego.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

  Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • zarządzanie bezpieczeństwem RP;
  • bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uczelni.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji dla wszystkich kandydatów jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Co wyróżnia ten kierunek: wielu wykładowców-praktyków (żołnierze zawodowi), absolwenci pełnią ważne funkcję w Siłach Zbrojnych, nowoczesna infrastruktura (strzelnica laserowa, sala samoobrony, centrum zarządzania kryzysowego), profesjonalny program oparty na wieloletnim doświadczeniu, otwartość na potrzeby studentów i pomoc na nowym etapie edukacji. Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier.