• 11 MAJ 22

  Jednostka prowadząca: Instytut Nauk Prawnych

  Wydział: Wydział Prawa i Administracji

  Informacje o kierunku:

  Celem studiów podyplomowych jest nabycie lub podnoszenie kwalifikacji osób mających zamiar podjęcia lub już pracujących w służbach BHP.  Kwalifikacje objęte programem studiów są wymogiem niezbędnym do podjęcia pracy w sektorze BHP lub zajmowania określonych stanowisk.

  Studia podyplomowe BHP wpisują się trwający już od jakiegoś czasu trend podnoszenia poziomu i standardów BHP właściwie we wszystkich sektorach pracy. Tematyka studiów obejmuje wszystkie niezbędne elementy potrzebne do zatrudnienia w sektorze BHP.

  Program studiów podyplomowych obejmuje 13 przedmiotów (łącznie 200 godzin zajęć). Koncepcja studiów oparta jest na połączeniu wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. Uczestnik studiów podyplomowych nabywając, poszerzając albo aktualizując wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy będzie jednocześnie nabywać, poszerzać albo korygować umiejętności związane z praktycznym stosowaniem przekazywanej wiedzy. W zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych studia te są komplementarne. Koncepcja kształcenia na studiach podyplomowych Bezpieczeństwo i higiena pracy jest zgodna z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego oraz rynku pracy. Prowadzenie studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji jest zgodne ze Strategią rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Strategią rozwoju Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Wykaz przedmiotów:

  • Elementy prawa pracy
  • Socjologia, psychologia i filozofia pracy w aspekcie BHP
  • Seminarium
  • Ergonomia
  • Nadzór nad warunkami pracy
  • Budynki i pomieszczenia pracy. Maszyny i urządzenia w kontekście BHP
  • Organy BHP w zakładzie pracy
  • Ryzyko zawodowe
  • Ochrona przeciwpożarowa
  • Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
  • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
  • Czynniki uciążliwe, niebezpieczne i szkodliwe w środowisku pracy
  • Akcje ratunkowe i pomoc przedmedyczna

  Plan studiów przewiduje 200 godzin dydaktycznych oraz 40 punktów ECTS. Praktyki nie są przewidziane w planie studiów. Nie są przewidziane przedmioty do wyboru.

  Organizacja:

  Organizacja nauki

  Zajęcia odbywają się zgodnie z przyjętym harmonogramem studiów się w weekendy, w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (ul. Narutowicza 17a w Szczecinie). W każdym semestrze planowanych jest 8 spotkań. Szczegółowy harmonogram zajęć w danym semestrze podawany jest słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe.

  Uczestnicy

  Adresatami studiów podyplomowych są przede wszystkim pracownicy służb i działów BHP, pracownicy kadr, pracodawcy, osoby kierujące pracownikami. Przedsiębiorcy zajmujący się BHP.

  Wykładowcy

  Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji oraz specjalistów praktyków.

  Czas trwania

  Studia trwają 2 semestry.

  Warunki zaliczenia

  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń oraz złożenie egzaminów przewidzianych programem kształcenia. Podstawą zaliczenia jest przedstawienie kompletnej pracy końcowej, a wcześniej przygotowanie prezentacji dotyczącej tematyki podjętej w pracy. Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo i higiena pracy.

  Opłata: 3800 zł

  Uwaga! Istnieje możliwość dokonania opłaty w ratach.

  Uniwersytet Szczeciński nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

  Rekrutacja:

  Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 rozpocznie się w maju 2023r.

  Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK:  https://e-podyplomowe.usz.edu.pl/erekrutacjanew/index.php

  Warunki rekrutacji:

  Po rejestracji w systemie, należy dostarczyć wymagane dokumenty.

  Wymagane dokumenty:

  • podanie/kwestionariusz osobowy kandydata – wydruk z systemu ERK,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczona kserokopia dyplomu,
  • zdjęcie (1 sztuka)

  Komplet wymaganych dokumentów należy przesyłać na adres:

  Uniwersytet Szczeciński
  Wydział Prawa i Administracji
  ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin
  z dopiskiem „Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i higiena pracy”

   

  Kontakt

  Kierownik studiów

  dr Sławomir Driczinski

  ul. Narutowicza 17a

  70-240 Szczecin

  e-mail: slawomir.driczinski@usz.edu.pl

  Sekretariat studiów

  mgr Izabela Sawczuk

  ul. Narutowicza 17a, pok. 4

  70-240 Szczecin

  e-mail: izabela.sawczuk@usz.edu.pl


  Dodatkowe informacje:

  brak